Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
( 155 ) \
het hanvonnis uit over Arius ea zijie"Jaanhangers. Oe
Bisschoppen ten getalle van drie honderd twintig onder-
teekenden dit hesluit, en de Arianen, die het weigerden
te doen, werden veroordeeld en afgezet. Maar de kei-
zer, vooringenomen door de Arianen, zond hevel aan den
prefekt Taurcs, om de Kerkvergadering niet te laten uit-
eengaan, tot dat de Bisschoppen een Formulier zoude ge-
teekend hebben, in hetwelk het woord Codsübstmciti:!-
z-is, mede-zelfstandig, niet zoude staan, en diegene te
verbannen, die de halsstarrigste zouden zijn om een zoo-
danig Formuher te verwerpen. Den meesten Vaders, die'
men te liimini ophield, verveelden het, zoo langen tijd
van hunne kerken verwijderd te zijn, en, bevreesd ge-
worden door de bedreigingen van Taurus , vergenoegden
zij zich om den zin van het woord CoNsvas-^AttTtAns,
mede-zelfstandig, met andere woorden, die dezelfde bs-
teekenis schenen te hebben, uit te drnkken, en zg on-
derteekenden dit Formulier, waaruit het woord Covsvb-
sTjurrAtis, mede-zelfstandig, was uitgelaten. Terstond;
blaasden de Arianen hierover triomf. Zoodra de Vader»
van liimini het misbruik ontwaarden, hetwelk men vaia
hunne al te groote toegevendheid maakte , gaven zij hun- ^
ne verontwaardiging en leedwezen te kennen: zij: vsr-'
wierpen openlijk den verkeerden zin, dien de Arianen»
aan het ondergeteekende Formulier gaven: zij verklaar-
den hunne gehechtheid aan het Geloof van Nicea ,r dit
is het, wat gelegenheid gegeven heeft aan het merkwaar-
dige gezegde van den K. IIieronimus, dat de werelds aP.
zuchtende verwonderd stond , dat zij Ariaansch was. Zg
was het dus niet; want men verwondert zich niet, daSt
men bevindt te zgn hetgene, wat men in de daad is..
lieze Vader heeft zelf tegen de Luciferianen bewezen ^
dat dit Formulier in zich niets inhield, dan hetgene, wat
orthodox of regtzinnig of met het Catholijke Geloot over-
eenkwam. De geheele fout van de Vaders van liimini
was, dat zg het ■^mx^CoNsVBSTAi>TiALis,.mede-zelß(afif
dig hadden achtergelaten, cn hierdoor aan de Arianm
Selegenhcid gegeven, om op hunne oyerwinaing; te'3Kp>-