Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
ving, en die eene Kerkveigadering bijeenriep, om deze
zaak te beoordeelen. De H. Atkanasius werd er geregt-
vaardigd en in het bezit van zijnen Bisschappelijken stoel
bevestigd. Wij hebben den brief nog, dien de Paus over
dit onderwerp geschreven heeft: hij verdedigt er de waar-
heid met eene, het hoofd der Bisschoppen waardige,
standvastigheid. Men ziet, dat men van de eerste eeu-
wen der kerk af tot den Paus, tot den opvolger van den
H. Pi;trüs , door Jesus Cnnisrus zelven tot Hoofd aange.
steld om de geheele kudde te bestieren, zijne toevlugt in
gewigtige zaken , die het Geloof of de kerkelijke tucht
aangingen , genomen heeft. De grootste Bisschoppen der
oudheid hebben zich tot den H. Stoel gewend, om de
onregtvaardige oordeelen, die tegen hen waren uitgespro-
ken, te doen veranderen. Men heeft alzoo altijd inden
Paus erkend, niet alleen eenen voorrang van eer, maar
ook nog een opperherderschap van regtsgebied en van ge-
zag , hetwelk zich over de geheele Kerk uitstrekt. :I)e>
ze opperherderlijke magt is altijd voor een geloofsstuk
gehouden geworden.
LXV. HOOFDDEEL.
Gewelddadigheden door de scheurmakers gepleegd.
Schoon de vijanden van den H. Athanasius in hunne
onderneming omPiSTus, wederregtelijk, op den Bisschop-
pelgken stoel van Alexandrië te plaatsen, niet wel ge-
slaagd waren ; deed hen dit echter van hun voornemen
niet afzien i zij namen beter hunne maatregelen, om eenen
auderen Bisschop van Alexandrië aan te stellen, en om
dien aldaar te doen aannemen. Zij verkozen eene Kappa-
dociër, met name Gregorius; en zij stelden hem, op ge-
zag des keizers, gewapenderhand in het bezit van den
stoel van den H. Athanasius, die genoodzaakt werd de
vlugt te nemen , en bq deze gelegenheid begingen zij
vreesselijke moedwilligheden en goddeloosheden. Toen
zag men, zoo als men naderhand dikwigls g.ezien heeft,