Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i5o )
de valscliheid dezer beschuldigingen aan te toonen; maar
de openbaar aangetoonde lastering was niet in staat om ii
Constanties van zijne vooringenomenheid tegen Atha- I
NAsius terug te brengen. Deze ongelukkige vorst was de
speelbal der Arianen: hij luisterde naar niets dan naar
hetgene, wat men hem tegen Athanasius zeide, en hij
was doof voor al hetgene, wat tot deszells regtvaardi- i
ging konde dienen. De vijanden van den H. Bisschop i|
kregen van den keizer verlof om eenen nieuwen Patriarch l!
van Alexandrië te verkiezen, in de plaats van Atha- L
KAsius: dit was hetgene, wat zij zochten; zij verzuimden p
geenen tgd. Zoodra zij bekomen hadden hetgene, wat zg |
wenschten, kwamen zij terstond bij elkander: zg zetten h
Athanasius af, en stelden in zgne plaats eenen Geeste- fi
Igke van eenen slechten naam, Fistus, genoemd, aan. (
Deze slechte Priester, als ook de Bisschop die hem wijdde; a
waren in de kerkvergadering van Nicea in den ban ge- j
daan. De Paus, van deze scheurzieke wijing onderrigt. Ij
weigerde de kerkelijke gemeenschap aan dezen ingedron- -
gene, en al de Catholgke Kerken spraken den banvloek ij
over hem uit. Alzoo konde Pistus nooit bezit nemen I
van de waardigheid, welke hij zich wederregtelgk had I
aangematigd. — De Catholgke Kerk heeft altijd eenen )
gruwel gehad voor de scheuring: zg heeft altijd met af- i
grgzen degene verworpen, die zich willen zetten op eenen /
stoel, welks wettige Herder nog in het leven, en door \
haar erkend was; zij heeft fe allen tijde verklaard, dat
zoodanige werweldiger geene magt, geen regfsgebied
heeft; dat hij geen Bisschop, maar een vervalscher is,
dat hij geen Herder, maar een dief, maar een wolf is,
die in den schaapstal indringt om de schapen te ver-
stroogen en te dooden. — De H. Athanasius, door zg-
ne vganden, die de vijanden van den Godsdienst waren,
onderdrukt, schreef aan den Paus, en verzocht om hem
regt te doen wedervaren in deze wederregtelijke zaak:
hg ging zelf naar Rome, om den Paus te onderrigten
van alles wat er gebeurd was. De H. Jueius zat toen
op den H. Stoel, die den H, Kerkvoogd vriendelgk ont-