Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 136 ) \
hem, en hg oefende zich, om deszelfs manier van leven
nateyolgen, in het gestadig gebed, in de nederigheidin
eenen gedurigen arbeid, in de strenge levenswijs. Uit
deze verhevene school keerde hg met eenige Monniken
naar zgn vaderland terug, ora er in de eenzaamheid de-
zelfde soort van leven te leiden. Na den dood zijns va-
ders en zijner moeder, deelde hg al zijne goederen on-
der den armen uit, en hij trok met zijne medegezellen
naar de wildernis, die beginnende bg de stad Gaza,
zich zeer verre uitstrekte tot aan de oevers der zee. Die
wildernis was vol van struikroovers, die haar gestadig
op en neer liepen, om de reizigers te overvallen, of om
de zeevarenden, die aan den storm ontkomen waren, van
hunne goederen te berooven. Hh-aiuon had er nog niet
lang gewoond, toen die roovers in zgne hut kwa-
men. Hij sprak hen zoo gerust en vrijmoedig aan dat
zij er over verwonderd stonden. » Hebt gij dan geenen
schrik voor ons," zeide een hunner? u Wel! waar-
om zoude ik vreezen," antwoordde HiLAnioN, » daar ik
niets bezit?" d Wg kunnen u het leven benemen." »Als
men in deze wereld aan niets gehecht is," hervat-
te de jonge Monnik, o dan heeft men weinige vrees
om haar te verlaten." In de daad, Hilarion had voor
zijne kleeding niet dan een zak, en een onderkleed van
een beestenvel, dat de H. Antonius hem gegeven had:
zgn bed was eene enkele mat van biezen, die op den
grond lag, en zgne hut was naauwelgks zoo groot als
zgn ligchaam, en geleek meer naar een graf, dan naar
eene woning. Zes oneen gerstebrood, en een weinig ge-
kookte kruiden waren dagelijks zijn voedsel: niettegen-
staande een zoo streng leven is hg tachtig jaren oud ge-
worden. Hij hield zich bezig met de aarde om te spitr
ten, met manden van biezen te maken: onder zgnen
arbeid overwoog hg den zin van de H. Schrift, die hg
van buiten had geleerd. God gaf hem, om de heiligheid
van zijnen Dienaar kenbaar te maken, de gave van mi-
rakelen , en de genezingen, die hg uitwerkte, deden
eéne menigte leerlingen lot hem kc>inc;i. /•'«/fsiwa raak-