Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
( ï3a )
God bad, dat het Hem mogte behagen, te kennen te
geven, welk kruis Hij met zijn dierbaar JJloed besprengd
had. De keizerin was er zelve bij tegenwoordig, en de
geheele stad verlangde naar de uitkomst. De twee eerste
kruisen werkten niets uit; maar zoodra men de zieke
vrouw met het derde kruis had aangeraakt, vond zij zich
volkomen genezen , en stond oogenblikkelijk op. De ge-
schiedschrijver SozoMENus verzekert, dat men met dit
kruis ook het lijk van een dood mensch aangeraakt heeft,
en dat dit mensch van den dood is opgestaan. De H.
Padlinus verhaalt dezelfde zaak. De godvruchtige kei-
zerin was van vreugde buiten zich zelve, toen zij zich
in het bezit van eenen schat zag, dien zij meer dan al
de rqkdommen van het rgk waardeerde. Zij nam een ge ■
deelte van het heilige kiniis, om het aan haren Zoon
te brengen, en nadat het andere deel in eene zilveren
kist gesloten was, heeft zg het overgegeven in de .han-
den van den Bisschop van Jeruzalem, om in de kerk te
plaatsen, die Constamtinus bevolen had op het heilige
graf te bouwen. Deze kerk werd met eene, de heilig-
heid der plaats waardige, pracht gebouwd. Zg bevatte
in haar ruim het graf, en zg strekte zich uit tot aan
den berg van Calvarië. De H. Helena deed ook twe(t
andere kerken bouwen, de eene op de plaats waar de
Zaligmaker was ten Hemel geklommen, en de andere te
Bethlehem, waar hg geboren was. Hare godsvrucht be-
paalde zich niet bij de prachtige gebouwen: zij deed ook
vele weldaden op alle plaatsen, waar zij doorreisde; zij
ondersteunde door rijkelijke aalmoezen de armen, de
weezen, en de weduwen; zij betoonde eene bijzondere
genegenheid voor de aan God gewijde maagden: zij liet
haar te Jeruzalem eens allen bij elkander komen, en gaf
haar een' maaltijd, waarbij zij zelve haar wilde dienen:
zij leefde niet lang meer na hare Jeruzalemsche reis. God
had zich van de bekeering van haren zoon bediend , om
haar zelve,tot het Christendom te geleiden; zg omhelsde
het met een op regt hart en met eenen door den Hemel
-ierlichten geest; üindelgk stierf zij, vol van verdiensten