Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »29 )
bruikte dus niet dan zachte en gematigde middelen om
de Heidenen te winnen; en deze gematigdheid bekeerde
er een groot getal van. Hij schreef echter voor, om den
zondag te vieren, en verbood op dien dag, zelfs voor de
Heidenen, allen arbeid, en hij gaf nog andere godsdiens-
tige wetten. Hij begon met al de rampen, die de vorige
keizers veroorzaakt hadden te herstellen; hij riep degene,
die om het Geloof gebannen waren, terug; hij deed den
Christenen al de vergaderplaatsen, welke men hun ont-
nomen had, terug geven: vol van gver voor de Majes-
teit van den goddelijken Eerdienst, verhief hg zijnen
luister door veel van zijne schatten aan de kerken te
schenken, haar met kostbare vaten en prachtige sieraden
te verrijken. Hij behandelde de Dienaren van den Gods-
dienst met allerlei eerbewgzingen, en hij stond hun groote
voorregten toe. De Paussen, de Hoofden der Kerk, tot
hiertoe op eene bijzondere wijze vervolgd,waren de voor-
werpen, op welke deze godsdienstige vorst zijne voor-
naamste aandacht vestigde: hij gaf hun het paleis vaii
Latrunen, en van een ander nabij gelegen paleis liet hg
eene hóófd-of domkerk bouwen, welke de Constantini-
aansche genoemd werd; zij is tegenwoordig de kerk van
den H. Joannes van Latranem dit was het eerste erf-
goed der Paussen. De Christenen bevonden zich iu eene«
verschillenden staat als waarin zij gedurende drie eeuwen
geweest waren. Zij beschouwden met verwondering en
met dankzegging Gods wonderbare magt: de Christelijke
Godsdienst op den troon, de dienst van den waarachtig;eii
God in eer, de bannelingen terug geroepen, de ker&a
weder opgebouwd en met veel pracht versierd; eene zoo
onverwachte verandering vervulde hen voor het tegen-
woordige met de zuiverste vreugde, en in de toekomst
met de zoetste hoop. De Christelijke Godsdienst kwam
den Heidenen zeiven eerwaardig voor, toen zij zagen, dat
de keizer er openlijk al de pligten van waarnam. Deze
\orit had in zijn paleis eene bidplaats, waar hij alle da-
gen heen ging om de H, Schrift te lezen, en op bcttoin-
" ü