Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 127 ) \
zijn leger naar Italië, en naderde der sfad Rome. Daar
het leger van Maxe.ntids veel sterker was dan het-zijne,
begreep hij, dat hij eenen buitengewonen bijstand nooJ!^
had; hij bedacht, dat hij de gunst van den God der
Christenen moest zoeken te winnen. Hij bad Hem met
het vurigste verlangen, dat Hij zich aan hem mogte ken-
baar maken: deze vorst had een opi'egt hart; hg werd
verhoord. Omstreeks den middag, toen hij, bij stil en
helder weer, aan het hoofd van zijn leger voorttrok,
ontdekte hij in de lucht een blinkend kruis, in wiens
midden met heldere letters deze woorden stonden: IN
HüC SIG.NG VINCES: door dit teeken zult g^ overwin-
nen. Het gansche leger zag dit wonderbare verschijnsel;
maar niemand was er meer door aangedaan dan de vorst.
Hij was den ganschen dag bezig om te overwegen, 'svat
deze wonderbare vertooning mogte beteekenen. Den vol-
genden nacht, terwijl hij sliep, verscheen Jesus Cunis-
ïus aan hem met hetzelfde teeken, en beval hem om
naar dit voorschrift eenen standaard te maken, die, bij
het strijden, als eene bescherming tegen zijne vijanden,
moest gedragen worden, 's Morgens riep de keizer de
werklieden, cn teekende hun het plan van den standaard
voor. Het was eene soort van eenen staak met goud be-
slagen, met een dwarshout in de gedaante van een krais,
waaraan een met goud doorweven vaandel hing. Boven
op het kruis was eene, met edel gesteenten rijk versierde,
kroon: men zag in het midden der kroon de twee eerste
letters van den naam van Christus dooreen gevlochten,
en op het vaandel waren de afbeeldingen van den keizer
en van zijne kinderen. Aan dezen standaard gaf men
den naam van Labarum. Constantinus verkoos vijftig
mannen van de dappersten en de braafsten uit zijne lijf-
wacht, om denzelven beurtelings te dragen. Door dit
hemelsche gezigt aangemoedigd, aarzelde hij niet om den
vijand slag te leveren. In de daad Maxentius werd
overwonnen, nam de vlugt, en al vlugtende viel bij in
den Tiber. Rome opende terstond hare poorten voor
CoNSTANïiNus, die er als overwinnaar binnen trok. Daar-