Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( laó )
Geloof waren, en die volgens den aard der hovelingen;
ditvvijls geenen anderen God hebben dan hunne fortuin,
en geenen anderen Godsdienst, dan dien van den vorst,
bewilligden, om den afgoden wierook te offeren, oiu
zijne gunst en de bedieningen , waarmede hij hen ver-
eerd had , te behouden. Toen gaf Constantinus zijne
ware gevoelens te kennen, sprak met zeer veel lof van
de kloekmoedige standvastigheid der eersten, en gaf den
anderen scherpe verwqtingen wegens hunne laffe en mis-
dadige toegevendheid. » Hoe," zeide hij hun, » zoudet
gy den keizer eene onschendbare trouw bewijzen, gij die
zoo trouweloos uwen God verraadt ?" Vervolgens jaagde
hij hen, als onwaardige om in zgnen dienst te blgven,
uit zgn paleis weg. Maar degene, die hij bereid had
gevonden om liever alles dan hun Geloof te verzaken,
beschouwde hg als zijne getrouwste dienaren; hij liet
hen in hunne bedieningen blgven, en vereerde hen al-
tgd met zijne genegenheid en met zgn vertrouwen. Hij
zeide, dat een prins zijne dienaren, die met eene zoo
edele inborst bezield zijn , hooger dan al zijne schatten
moest achten. Zoodanige prins was er zeer op tegen
om het bloed der Christenen te storten : ook, toen hij
keizer was geworden, hield hg niet op, hen te beguns-
tigen. De Christenheid der Gaulen, die onder zgn ge-
bied behoorde, herstelde weldra de verliezen, die zij
geleden had onder het bewind van den wreeden Maxi»
MIANU8. Zpodra de storm over was, doorliepen Evan-
gelische arbeiders met eenen nieuwen ijver al de gewes-
ten, en zij oogstten in die landen, welke, om zoo te
spreken vet gemaakt waren door, en noch versch rook-
ten van het bloed van zoo vele Martelaren, overvloedige
vruchten in. Aan alle kanten vermeerderden zich de
Christeliike gemeenten; en de Bisschoppelijke stoelen,
welker Bisschoppen in de vervolging waren omgekomen;
werden van nieuwe Herders voorzien. Dit was echter
nog maar de dageraad van den vrede, dien God aan zij-
ne Kerk stond te geven. Het was niet voor Constan.
ïius C111.011ÜS, maar voor zijnen zoon voorbehouden om