Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 123 ) \
zonder zwakheid en zonder pogcherij uitgestaan; en dit on-
derscheidt hen van de dwaling. De eerste Martelaren van
liet Christendom zijn gestorven om daden te bevestigen,
die zg gezien hadden , die te hunnen tgde gebeurd wa-
ren , waarvan zij door de gestadige getuigenis van al
hunne zinnen verzekerd waren. Men kan wel hartelijk
voor eene meening zgn ingenomen; maar men blijft niet
eigenzinnig om twijfelachtige of valsche daadzaken staan-
de te houden; men laat zich niet ter dood brengen om
te verzekeren dat men gezien heeft hetgene, wat men
in de daad niet heeft gezien. De Martelaren der vol-
gende eeuwen hebben insgelijks getuigenis gegeven aan
de waarheid van eenen Godsdienst, dien zij op deze on-
tegensprekelijke daden gevestigd zagen. Laat ons hiec
dit besluit uit opmaken: zoo vele vergeefsche pogingen
van al de Romeinsche magten, zamen gezworen om de
Christenen, dat is te zeggen, menschen die altijd bereid
waren om voor hunnen Godsdienst te lijden en te ster-
ven,. uit te roegen, bewgzen duidelijk, dat deze Gods-
dienst het werk Gods is, en dat de menschen niet ge-
sticht hadden hetgene, wat de menschen niet hebben
kunnen vernietigen. De Catholijke Kerk bestaat dan
niet slechts zonder bescherming, maar zelfs ondanks den
tegenstand der aardsche magten. Zg bestaat, zoo als
zg gevestigd is, met hare kerkelgke rangorde of Hiëra-
chie, met hare regten, en met al hare geestelijke magt;
dat is te zeggen, volgens die inrigting, die zij van Jesus
CnKisTus gekregen heeft. Eene inrigting, die zich zoo
langen tijd door hare eigene kracht, in het midden der
hevige en herhaalde aanvallen, heeft staande gehouden ,
kan niet dan van God komen, en het is niet in de magt
der menschen ora haar omver te werpen, noch zelfs,
om haar te veranderen.