Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
iüp
m
( )
Ailcs voor de waarheid te lijden was het gewoonlijke
gedrag der Christenen, en zij liepen met meer drift
naar de pijnbanken , dan de Heidenen naar hunne los-
bandige feesten. Zwakke grijsaards, teedere maagden
trotseerden de folteringen , zij klommen met vreugde op
de schavotten en op de brandende houtstapels: men
heeft kinderen gezien, die nog stamelden , en die met
kloekmoedigheid Jesus Christus beleden, en zonder te kla-
gen de wreedste pijnigingen uitgestaan hebben. Het zwaard
viel uit dc hand der beulen, en zij zelveeensklaps ver-
anderd , boden ook hun hoofd aan, en werden op hun- -
ne beurt Martelaren. De tirannen, overwonnen, waren
verpligt de vervolging te doen ophouden om het rijk
niet te ontvolken. Hieraan ziet men waarlijk den vin-
ger Gods: de Heidenen zelve , verwonderd over de stand-
vastigheid, en over de wonderen dezer Martelaren, er- i
kende er eene goddelijke kracht in; men hoorde dik- ■
wqls bij de openbare tooneelspelen het volk uitroepen: {
De God der Christenen is groot. Hoe groot is de God
der Christenen! Waarlijk men kan de langdurigheid, de
uitgestrektheid en de wreedheid der bloedige slagtingen,
die in de'^rste tijden van de Kerk gewoed hebben,
niet overwegen, zonder in de standvastigheid harer Ge- ■
loofshelden eene bovennatuurlijke kracht, eenen door i
God ingegeven heldenmoed, die, zoo als Hg zelf, on- i
verwinbaar is; te erkennen. Vindt men eenige voor-
beelden van halsstarrige menschen, die hun leven voor !
de dwaling hebben opgeofferd; deze zijn weinig in ge- 1
tal, en de Martelaren der Catholijke Kerk zijn ontel-
baar. De gevoelens, welke deze bij hunnen dood aan i
den dag hebben gelegd, zijn geenszins de kenteeAenen ;
van dweeperij: met geduld en met vreugde lijden, mid-
den onder de vreesselijkste pijnen zachtmoedig blijven,
eenen gerusten geest vertoonen, een levendig geloof heb-
ben , van eene liefde branden, die hen de beulen zelve
doet omhelzen , zijn geene teekenen van eene bijgeloovige
stijfhoofdigheid; en ziedaar! hoe de Martelaren van de Ca-
t'-oiijke Kerk den dood ondergaan hebben, zij hebben dien