Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 121 ) \
vel van den keizer, of de bijzondere haat der magisfraaïs-
jjersonen; dan eens de besluiten van den senaat of de
opstand van het volk; hetwelk men nog tegen de Chris-
tenen opstookte, door hen te lasteren. Bijzondere oor-
zaken verzachtten somwglen de vervolging voor een
weinig tijds; maar de algemeene haat kreeg weldra
weder de overhand; de woede der Heidenen ont-
vlamde weder, en het geheele rijk stroomde van het
bloed der Christenen. De vervolging werd voornamelijk
heviger en algemeener, als zij door openbare magt was
bevolen: om deze dikmaals herhaalde hevigheid, tellen
de kerkelijke geschiedschrijvers tien vervolgingen onder
tien verscheidene keizers. Het getal der JMarlelaren is
zeer aanmerkelijk geweest; en wordt op vele milioenen
begroot. De afgodische keizers vleidden zich om door
deze bloedige slagting eenen Godsdienst, dien zij haat-
ten, te vernietigen; maar deze Godsdienst groeide onder
het zwaard, en in het vnnr aan. Vergeefs stelden zij
tegen denzelven de vreesselijkste folteringen in het werk.
IJzeren nagelen, raderen met scherpe punten, gloeijen-
de roosters, brandende houtstapels, tanden der wilde
beesten, en allerlei andere folteringen werden gebezigd,
en dienden niet dan om het getal diergenen te verme-
nigvuldigen , die men wilde uitroeijen. Hoe heviger de
vervolging was, des te grooter werd het getal der Chris-
tenen.- het bloed der Martelaren was een vruchtbaar
zaad, hetwelk honderdvoudig weder uitbotte. Zij stel-
den niet dan het geduld tegen het geweld der tirannen;
en volgens de belofte van hunnen goddelijken Meester,
deed dit geduld hen zegepralen over al de woede dec
vervolgers. Men heeft nooit van hunnen kant den min-
sten opstand gezien; gedurende zoo vele eeuwen eener
zoo wreede vervolging, heeft zich de Kerk nooit, noch
voor een oogenblik, noch in een eenig mensch te bui-
li ten gegaan; en zij was even zóo onderworpen onder
P Diocletiancs , toen zij reeds de gansche aarde vervuld
bid , als onder Nero , toen zij eerst begon op te komen.
] 1. Deel. " <i