Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 119 ) \
Martelaar zong met hen Gods lof. De cipier hoorde
deze lofzangen, en bekeerde zich op staanden voet. Als
Dacianüs dit vernomen had, schreide hij van woede.
Om den H. Martelaar den roem te benemen van onder
de folteringen gestorven te zijn, beval hij, dat men hem
op een zacht bed zoude leggen. Toen bad die kloek«
moedige Geloofsheld, die noch door ijzeren nagelen,
noch door een gloeijend kolenvuur tot ongeduld was te
brengen, met droefheid eenige verlichting ondergaande,
die zijn geluk vertraagde, den Heer om de kroon, die
Hij hem beloofd had, en gaf gelaten den geest. — Nooit
zag men duidelijker de zegepraal van Jesus Christus
over den duivel. Allerlei folteringen welke de wreedfieid
maar had kunnen uitdenken, waren tegen dezen roem-
rijken Martelaar in het werk gesteld: maar God bezielde
zijnen dienaar met eenen standvastigen moed, die boven
alle pijnigingen verheven was, en dwong zijnen vijand
te bekennen , dat hij overwonnen was. Er is geene wgs-
heid, geene voorzigtigheid, geene sterkte legenden Heer.
LII. HOOFDDEEL.
Bemerkingen omtrent de vervolgingen.
God heeft, om te toonen, dat de Kerk zijn werk is,
gewild, dat zij ondanks den tegenstand der menschen ,
gevestigd, en door het bloed der Martelaren gesticht
zoude worden. Hg heeft haar in dien staat gedurende
drie honderd jaren gehouden, zonder dat zij bgna een
oogenblik had om rust te scheppen. Hg zelf had het
zgnen Leerlingen voorzegd, dat zij om zijnen Naam zou-
den vervolgd, voor de koningen en regtbanken gesleept,
mishandeld en ter dood gebragt worden; Hij liad hun
beloofd, al de pogingen hunner vganden te zullen ver-
gdelen. Vreest degene niet, die alleen de magt hchhen
om het ligchaam te dooden: er kan zonder den wil van
mijnen hemelschen Vader geen haar van uw hoofd vallen.
Boor hot geduld zult gi) wve ziel in vrede bezitten; ik