Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( "5 )
penen weg, trokken hunne harnassen uit, en gaven zich
bloot aan hunne vervolgers. Men hoorde geen klagen
noch zuchten: zij spraken niet dan om elkander aan
te moedigen, om voor Jesus Ciaistüs te sterven. Men
meent, dat zij meer dan zes duizend in getal geweest zijn.
Welke schoone vertooning, een geheel legioen van gé»
wapende soldaten met zoo heilige en verhevene aandoe-
ningen bezield te zien! Heeft een Godsdienst, die be-
kwaam is om zoo volmaakte menschen te vormen, niet
een zigtbaar kenmerk van goddelijkheid? Gods Geest al«
leen kan eenen zoodanigén heldenmoed, en eene zoo
verhevene wgsheid ingeven, welke aldus al de pligten
zamen kan vereenigen, te weten aan God getrouw te
zijn, en zich niet tegen den vorst te verzetten, zelfs als
hij onbillijk en wreed is.
L. HOOFDDEEL.
Marteldood van den H. Victor van Marseille.
Kort na den marteldood van het Thebaansche legioen °
heeft de H. Victor van Marseille ook eene zeer roem»
rgke getuigenis van Jesus Christus afgelegd. Hij was
een krggsman, die door zgn adeldom, door zijne dap-
perheid, en nog meer door zijn onwrikbaar Geloof ver-
maard was. De keizer Maximianus had zich op weg
begeven om naar Marseille te gaan, en op het enkele
gerucht zijner aankomst was de vervolging heviger ge-
worden. Victor bevlijtigde zich, om den Geloovigen
moed in te boezemen; hij ging voornamelijk bij de krijgs»
lieden: hij vermaande hen om zich bij deze gelegenheid
als ware soldaten van Jesus Christus te gedragen, en
om een vlugtig leven te verachten door de hoop van een
leven, hetwelk nooit eindigt. Hg werd in de oefening
van zgnen ijver ontdekt, en voor de vierschaar der pre-
fekten gebragt. Daar zij met eenen man" van aanzien te
doen hadden, begrepen zg de zaak ter kennis van den
keizer te moeien brengen, Maxxjuamus, aldaar aange-