Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( >14 )
maal bij loting er den tienden man van zou ombrengen,
hetwelk ten uitvoer werd gebragt. Daar men de ande-
ren dwong om den tiran te gehoorzamen, gaven zij hem
bi) geschrift in de volgende bewoordingen hunne gedach-
ten te kennen, n Prins! wij zijn uwe soldaten; maar
wij zijn ook de dienaren Gods: wij moeten u in den oor»
log dienen; maar wij moeten voor God in onschuld wan-
delen : wg worden van u betaald; Hij heeft ons het
leven gegeven, en Hg onderhoudt het ons: wg kunnen
u niet gehoorzamen met God , onzen Schepper, onzen
Weester, en den uwen te verzaken; wij zijn bereid om
uwe bevelen in al wat God niet beleedigt, te volbren«
gen; maar zoo men moet kiezen om aan God of aan
een mensch ongehoorzaam te zgn, dan willen wij liever
aan God gehoorzamen, breng ons voor den vgand, onze
handen zijn bereid óm de wederspannigen en de godde-
loozen te bestrgden; maar zij kunnen geen burger- en
onschuldig bloed vergieten. Wg hebben aan God eer-
der dan aan u trouw gezworen; daarenboven, hoe zoudt
gg op onze getrouwheid kunnen rekenen, zoo wg de
getrouwheid, die wg aan God gezworen hebben, niet
nakwamen? zoo gij Christenen zoekt te dooden, hier
zijn wg: wij belgden eenen God, Schepper van alle
dingen, en Jesvs Cuhistus zijnen Zoon; wij zgn bereid
om ons te laten ter dood brengen, even als onze wa-
penbroeders, welker lot wg het onze wenschen. Vrees
niet voor opstand van onzen kant; de Christenen weten
wel te sterven, maar kunnen geenen opstand verwek-
ken: wij hebben wapenen; maar wij zullen er ons niet
van bedienen, wij willen veel liever onschuldig sterven,
dan strafbaar leven." Eene zoo edelmoedige en zoo wel-
geschikte belgdenis had op het hart van den tiran geene
andere uitwerking, dan hem nog woedender te maken.
Wanhopende om hunne heldhaftige standvastigheid te
overwinnen, nam hg het besluit om het gansche legioen
om te brengen; hij deed het door het geheele leger om-
ringen , en hg gaf bevel om het geheel over den kling
te jagen. Die dappere oorlogshelden wierpen hunne wa-
J