Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
XLIX. HOOFDDEEL.
Marteldood van het Thebaansche Legioen*
Het Jaar 286.
Nadat de keizer Dioci.ETrANus den titel van Cesar
aan Maximianus gegeven had, beval hij dezen veldover-
ste naar de Gaulen te trekken, om er eene oproerige
partij, die er was opgestaan, te bedwingen. Maximi-
ANUS oordeelde het noodzakelijk, zijn leger te versterken:
cn deed het Thebaansche Legioen uit het oosten komen;
het bestond geheel uit Christenen, en het Geloof zettö
dien dapperen soldaten eenen nieuwen moed bij. Mau-
bitius was er de bevelhebber van - Kxupertus en Can-
didus waren na hem er de voornaamste officieren van.
Het kwam te Octodumm ^ ftn Alattignq er^ß^alais, bij
het kger, hetwelk aldaar eenigen tijd rustdag hield.
Maximiani's wilde dit legioen verpiigten om deel te ne*
men aan de plegfig*» ofF^^randen, welke hij, bij zijn in-
komen in de Gaulen , zijnen goden opdroeg, Die kloe-
ke soldaten antwoordden , dat zij gekomen waren om
tegen de vijanden van den Staal te strijden, en niet om
zich te bezoedelen door eenen goddeloozen eerdienst, en
zonderden zich van het le^er af, om te gaan kamperen
bij Agaune y drie uren van Octodururn, Ma.kimianus
gaf aan het legioen bevel om zich weder met het geheele
leger te vereenigen tot de offerande; maar daar zij allen
weigerden om deel te nemen aan deze heiligschendende
plegtigheid, liet hij er terstond bij loting den tienden
man van ombrengen. Degene, op wie hel lot was ge-
vallen , lieten zich , zonder den minsten tegenstand ter
dood brengen. Hunne wapenbroeders werden door deze
slagting niet afgeschrikt; maar zi| moedigde hen aan,
om ook den marteldood te sterven : zij riepen, door
nieuwen ijver bezield dat zij den dienst der atgoden ver«
vloekten. Toen dit hun besluit aan Maxi.mianus was
overgebragt, beval deze prins, dat men voor de tweede-