Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »0.9 )
genoot, volgde een voorbeeld na, hetwelk met zgnen
wreeden aard zoo zeer overeenkwam. Men stelde tegen
de Christenen ongehoorde wreedheden in het werk, en
men gebruikte allerhande folteringen, die tot dus verre
nog onbekend waren geweest. In Mesopotamië, werden
eenigen met het hoofd .naar beneden opgehangen, en
door een langzaam vuur verstikt; in Syrië braadde men
hen op roosters, in de landstreek van Pontus, stak men
hen doornen onder de nagelen, daarop stortte men ge-
smolten lood over hen henen; in Egypte, nadat men
hen met gloeijende tangen geknepen had, scheurde men
hun ligchaam open met potscherven; in Phrygië, werd
eene geheele stad, welker inwoners allen Christenen wa-
ren, door de soldaten ingesloten en berend, die bevel
hadden om haar in brand te steken. Mannen, vrouv?e:i
en kinderen kwamen allen in de vlammen om, onder
het aanroepen van den naam van J/:sus. De geschied-
schrijver Eusebiüs, die een ooggetuige van een gedeelte
dezer barbaarsche tooneelen geweest is, zegt, dat de
wreedheden, die men in deze vervolging den Christenen
aandeed, alles, wat men er van kan verhalen, te boven
gaat. Geheel het aardrijk, zegt Lactantius, was vau
bloed overstroomd van het oosten tot het westen. God
die zijne Kerk nooit verlaat, ondersteunde haar zigtbaar
hg deze verschrikkelijke beproeving, en zgn bijstand was
evenredig met dezen geweldigen aanval. De vervolging
begon in het paleis zelf van den keizer. Velen van zij-
ne eerste hovelingen waren Christenen: men wihle hen
verpligten, om den afgoden te offeren; maar zg verko-
zen liever om de gunst des keizers te verliezen, van
hunne waardigheden ontzet te worden , en de wreedste
folteringen te lijden, dan om aan God ongetrouw te
wórden. Een hunner, Petrus genaamd, stond met eene
onverwinbare standvastigheid folteringen uit, waarvan
het verhaal alléén doet sidderen: na hem zijne kleederen
uitgetrokken te hebben, ms'Vte men hem vast aan een
werktuig, hetwelk hem eerst gansch in de hoogte op-
hief, eu daarop op den steenen vloer liet nedervallen.