Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Herders allgd erkend geworden, hare zedeleer is altijd
zuiver gebleven; hare tucht altgd heilig; hare onderwij-
zing altgd onberispelgic. Zij heeft nooit opgehouden de les•
sen van het H. Jivangelie te stellen tegen de verslapping
en de ondeugden. Zg heeft nooit opgehouden volmaakte
Christenen te vormen , welker uitstekende heiligheid zich te'
gen de wanorden verzette, luidkeels al de ondeugden ver-
oordeelde , en aan het Heelal een schouwspel opleverde van
allerlei voorbeelden der deugd. De standvastige en gedu-
rige overwinning, welke de Kerk behaald heeft over de
tirannen, over de kettergen en over de ondeugden, is een
treffend wonder der goddelijke, alvermogende bescherming :
de golven hebben gewoed, de stormwinden hebben haar
geschud; maar zg is niet ingestort of verbrijzeld: omdat
zg op de steenrots, welke Jbscs chnistcs is, en op
deszelfs onfeilbare belofte gebouwd was, Hoe schoon , hoe
eerbiedwaardig is deze Kerk, die in hare duurzaamheid
even als in haren oorsprong de zigtbare kenmerken harer
goddelgkheid op haar voorhoofd draagt! fVat kan toch
wel verwonderlgker bedacht worden, dan eene Maatschap,
p^ van menschen, die, in het midden der gedurige om-
wentelingen van menschelgke zaken, alléén nooit veran-
dert; die, terwgl alles voorbg gaat, alles rondom haar
vergaat, alléén onbewegelgk en onwrikbaar, gelijk eene
rots in het midden der golven, blgß vast slaan, altgd
dén, altgd Heilig, altgd Catholgk of algemeen, altgd
Apostolisch; dat is te zeggen, dat zg altijd onafgebroken
at deze kenmerken en al deze voordeden midden onder de
vreessel'gkste schokken behoudt. Hierdoor wordt het woord
van haren goddelgken Stichter zigtbaar vervuld: Mij is
alle magt gegeven.... gaat henen» onderwgst alle volken....
en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der
eeuwen. Er werd niets minder, dan een alvermogende
bijstand vereischt, om de Kerk vrg te waren van eene
onbestendigheid, aan welke alle aardsche zaken onderhe-
vig zgn : er werd niets minder dan eene goddelyke ImuJ