Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 104 ) \
noch voor hel zwaard: ik haast mij om naar een huis
te gaan, hetwelk veel meer te verlangen is, en ik ver- !
zucht naar veel zekerder rfjkdomnien , dan die van mij- |
nen vader, liet is God, die mij moet aannemen en mij :
beloonen; baast u maar om mij ter dood fe brengen ;
opdat ik des te eerder tot Hem gaan moge." Toen do i
omstanders bet alzoo hoorden spreken, weenden zij; [
maar het zeide hun: » Gij moest u verheugen in plaats
van te weenen ; in plaats van mij door uwe tranen den >
moed te benemen, moest gij mij aanmoedigen en aau- f
zetten om alles te lijden: gij weet niet, boe groote i
heerlijkheid mij staat te wacbten , hoe groote hoop ik s
heb : laat mij mijn tijdelijk leven afleggen. ' Met dêzc i
gevoelens, zeggen de schrijvers van zijn marteldom, ging j
hij den dood te gemoet, maar zij verhalen niet op welke ;
wijze bij ter dood werd gebragt. Alzoo openbaart zic'i I
de kracht van den goddelijken bijstand, waarvan wij '(
reeds zoo zigtbare bewijzen in eene zwakke en teedere j;
kunne gezien bebben, ook nog in eenen oudertom, dia (
uit zgnen aard zoo vreesachtig en onstandvastig is.
XLV. H O O F D D E E L. !
Straf der vervolgers, Liefdergk gedrag der Christenen, i
De goddelijke wraak viel als een donderslag op het |
hoofd van Valerianu», die een der wreedste vervolgers i
van het Christendom geweest is. Deze vorst, eenen >
veldslag verloren hebbende, ging onvoorzigtig eene on- f
derhandeling aan niet Sapoh, koninp van Perzië, die zich f
van zijnen persoon meester maakte, bem krijgsgevangen I
hield, en bem met de uiterste versmading behandelde. .
Als Sapok te paard wilde stijgen, deed hij den keizer !
krom voor zich nederbukken, bij zette den voet op i
zijnen nek, en gebruikte hem voor eenen stijgbeugel; j
eindelijk deed bij bem levend villen, en zijn vel, rood '
gevervvd, werd in eenen tempel van/^erzi^ opgehangen ,
als een gedenkteeken van de grootste schande der Ho-