Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 103 ) \
len, en bij zicli brengen. » Mijn kind" zeide hij hem met
zachtheid, «ik wil u om uwe jonge jaren uwe touten wel
vergeven: het hangt maar van u af om weder in de
gunst van uwen vader, en in het genot zijner goederen
te komen: wees vers+andig, en verzaak uwe bijgeloovig-
heid." liet H. Kind antwoordde: » Ik verblijd mij dat
ik harde verwgtingen moet lyden om hetgene, wat ik
doe. God zal mij aannemen, en ik zal veel beter bg
Hem, dan bij mijnen vader zgn: ik verheug mij, dat
ik uit mijns vaders huis gejaagd ben; ik zal een veel
grooter en veel schooner huis bewonen: ik zie gaarne
van de tijdelijke goederen af, om rgk in den Hemel te
worden: ik vrees niet voor den dood, omdat er een be-
ter leven op volgt." Het kind sprak deze woorden met
eene heldhaftigheid uit, die wel deed zien, dat God
door hetzelve sprak. De regter toen van toon verande-
rende, om het kind schrik aan te jagen, dreigde het
met den dood, hg liet het binden , als of het ter dood
zoude gebragt worden : hij gaf bevel om eenen houtsta-
pel gereed te maken, en dien in brand te steken; maar
dit wonderbare kind, wel verre van er door verschrikt
te worden, werd er nog standvastiger en onverschrok-
kener door: het liet zich leiden zonder eenen traan te
storten: men bragt het bg het vuur, en men dreigde
het om het er in te werpen; maar het bleef even
standvastig. De regter had onder de hand bevel gege-;
ven, dat men het er maar mede bang zoude mak^-Ji.
Toen men zag, dat deze bedreiging van het in het
vuur te werpen, hetwelk de jongen zag, geen indruk
op hem maakte, bragt men hem w^er bg den regter;
die hem zeide: d Wel nu! gg hebt nu het vuur ge-
zien , gij hebt nu het zwaard gezien; zult gij nu ver-
volgens wgzer zijn, en zult gij, door u aan mijnen
wil, en aan dien van uwen vader te onderwerpen, ver-
dienen , dat hg u weder zgne genegenheid schenke, en
u in zgn huis aanneme ? De jonge Cijrillus antwoord-
de: »gij hebt mij grootelijks verongelgkt met mij we-
derom terug te roepen; ik vrees noch yoox: het yuuc