Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 102 ) i
belijdenis volhardden. Toen gaf de landvoogd een von- |
nis, waardoor hij hen veroordeelde om onthoofd te wor- '
den en men bragt hen naar de plaats, waar zij moesten i
geslagtofferd worden. Er kwam een groote toeloop van '
menschen: de Geloovigen en de Heidenen liepen er om '
strijd naar toe. Den heiligen Martelaren lag de vreugde
op het aangezigt, en deze vreugde kwam, omdat zij
zich nu op het punt zagen om tot een eeuwig geluk
over te gaan; zg vermaanden met kracht degene, die i
rondom hen stonden: de Geloovigen, om vast in het |
Geloof te blijven, en om dit kostbare pand zorgvuldig ;
te bewaren; de afgodendienaars, om den waren God te s
erkennen en aan te bidden. » Ieder mensch," zeiden i
zij hun, » die aan valsche godheden offers opdraagt, zal 1
verdelgd worden: het is eene verschrikkelgke goddeloos- •
heid den waren God te verlaten, en de duivelen aan te ;
bidden.'' Zij werden allen onthoofd.
XLIV. HOOFDDEEL. '
JVonderhare standvastigheid van een Kind,
God, die zelfs, als het Hem behaagt, de tong der !
kinderen, tot zijne verheerlgking, welsprekende kan ma- •
ken, wilde , dat zg ook zouden dienen tot de zegepraal I
van het Geloof, door hetzelve grootmoedig te belgden. ,
Te Cesareë in Kappadocië, tooude een kind, Cijbillus t
genaamd, eene buitengewone kloekmoedigheid, waarover :
de Geloovigen zich verblijdden, en verwonderden. Dit I
H. Kind had gestadig met eerbied den geheiligden Naam i
■van Jesus Christus in den 'mond, en het gevoelde bij [
het uitspreken van dien Naam, eene kracht, die het I
ongevoelig maakte tegen de bedreigingen, en tegen de i
beloften, die men het deed. Zgn vader was een afgo» ^
dendienaar, die zijn zoontje niet kunnende overhalen om i
de valsche goden aan te roepen , het mishandelde, en .
uit zijn huis weg joeg. De stadsregter, die hier kennis :
van kreeg, liet den jongen Cijuillus door soldaten ha-