Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
viii VOORREDE.
Ooh heeft haar goddelijke Stichter haar beloofd, al de
dagen met haar te zullen zijn, dat is te zeggen, haar met
z^ne gedurige en onoverwinnelijke bescherming te zullen
bestaan tot de voleinding der eeuwen. In het midden der
wonderen ontstaan, heeft zg zich niet slaande gehouden
dan door een gedurig wonder: het was noodig, dat God
haar deed zegepralen over al de hindernissen , die de men-
schen niet hebben opgehouden aan hare instandhouding in
den weg te leggen. Zonder de goddelgke bescherming zou
zy 1hebben moeten vergaan onder het zwaard der ver-
volgers , die gedurende drie honderd jaren al hunne krach-
ten hebben afgemat, om haar in hare wieg te smoren;
maar de vervolgingen hebben, in plaats van haar te ver-
nietigen , niet gediend dan om haar idt te breiden, en te
vermenigvuldigen. God heeft eene menigte van helden
met eenen moed en een geduld bezield, die de zwakheden
van onze natuur ver te hoven gingen, en die zoo ver-
wonderlgk waren, dat hunne beulen zelve er door beheerd
werden, Z^ zou 30, hebben moeten te gronde gaart door
de sterke pogingen der ketters, die verscheiden geloofs-
stukken , het eene na het andere, hebben aangevallen;
maar hunne pogingen, dikwijls door al de magt van keizers,
en koningen gerugsteund, hebben, wel verre van het Ge-
loof te vervalschen, niet gediend, dan om het in een hel'
derder daglicht te stellen , en het meer en meer te beves-
tigen. God heeft eene menigte van heilige Leeraars op-
gewekt , om elke dwaling, zoo haast als men haar te
voorschyn bragt, te wederleggen: Hij heeft het houden
van Kerkvergaderingen gemakkelqk gemaakt, waarin de
nieuwe leer plegtig werd gedoemd , en waarin de waar-
heid door echte besluiten werd geheiligd, en door 'duide-
l^ke woorden uitgedrukt, die alle dubbelzinnigheid, alle
uitvlugt builen sloten. De Kerk zou 3''. hebben moeten
vervallen door het zedebederf, welk op zekeren tqd onder
hare kinderen en zeljs onder hare Dienaren ia ingekropen ;
maar ondanks de ondeugden en de wanorde, die somwij-
len in haren schoot menigvuldig waren ^ is het gezag der