Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9» )
zijne vierschaar brengen: u Blijft gij vast bg uw besluit
volharden ?" zeide hij hem. Hierop antwoordde de H.
Martelaar, dat hij er nooit van zoude veranderen. Toen
liet de Procomsul hem op de pijnbank brengen, waarna
hg hem zeide: » Ik geef u nog de vrijheid om u te be-
denken." » Het uitstel is onnoodig ," zegt de H. Piox,
» ik kan niet van gedachten veranderen." Toen sprak
de regter het vonnis uit; het werd met deze woor-
den op een schrijfbord geschreven: TVij hevelen, dat
Pion, de heiligschender, die hekend heejt een Christen te
zijn, levend verbrand u-orde, om de goden te wreken , en
den menschen schrik aan te jagen. De H. Martelaar
ging vrolgk en met eenen vasten tred naar de plaats,
waar het vonnis zoude ten uitvoer gebragt worden : hij
trok zelf zijne bovenkleederen uit, ging op den schande
paal liggen, en liet er zich aan vast nagelen. Toen hij
er aan vast genageld was, zeide de beul nog tegen hem:
» Keer van uwe dwaling terug, het is nog lijd; beloof
te doen wat men van u eischt, en ik zal er de nagelen
weder uittrekken." » Neen," voerde de H. Martelaar
hem te gemoet, » ik haast mij om te sterven, ten ein-
de weder te verrijzen." Toen hief men bem met den
paal om hoog, en keerde hem naar het oosten; hierop
stapelde men eene groote meenigte houts om hem henen,
en slak het in brand. Daar bij zijne oogen toesloot,
meende het volk, dat hg dood was, maar hg bad in
stilte. Als bij het gebed geeindigd had, deed hij de
oogen open, toen de vlam zich begon te verheffen, en
het vuur met een vrolijk gelaat aanziende , zeide bij:
Amen; Heer! ontvang mpnen geest, Terstond daarop
stierf bij eene kleine zucht gevende. Toen het vuur
verteerd was, vonden de geloovigen, die er tegenwoor-
dig waren, zijn ligchaam geheel ongeschonden, tol zelfs
het haar van zijn hoofd en van zijnen baard toe, en
geheel zgn aangezigt schitterde van glans. De Christenen
werden versterkt in het Geloof; de ongeloovigen teer-
den vol van schrik, en door het verwgt van hun ge-
weten gepijnigd, weder terug.