Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 89 ) I
volging van de Christenen. In het begin zijner rege,
ring gaf hij een bloedig bevelschrift tegen hen uit, het-
welk hij aan de landvoogden der gewesten zond. HeJ
werd met de uiterste strengheid ten uitvoer gebragt: de
magistraten waren niet bezig dan met de Christenen op
te zoeken , en om allerlei folteringen elkander te doen
opvolgen om hen te pgnigen. Gevangenissen, geeselroe-
den, vuur, wilde beesten, kokend pek; gesmolten was,
puntige raderen, en gloeijende tangen werden tot dat
einde gebezigd: maar de Kerk had de vertroosting, dat
zij eene menigte harer kinderen zag volharden, en de
langdurigste en wreedste folteringen met eene verwon-
derlqke standvastigheid uitstaan, üe H. Paus Fabianus
ging hen hierin voor, en was een der eerste offers, die
in deze vervolging werden geslacht. De H. Alexander,
Bisschop van Jeruzalem, een eerwaardige grgsaard, werd
voor de vierschaar van den landvoogd van Palestina ge-
bragt, en beleed kloekmoedig voor de tweedemaal den
naam van Jesus Ciibisius; want hij had er reeds, bijna
veertig jaren fe voren, getuigenis van gegeven onder
den keizer Severus : hij werd in de gevangenis gewor-
pen, en stierfin de boeijen. De H. Babijlas , Bisschop
van Antiochië, verwierf ook de martelkroon, en met
hem nog drie jonge kinderen, die hij onderwees. Het
getal dergener, die toen voor het Geloof geleden heb-
ben, was zoo groot, dat, volgens het verhaal van den
geschiedschrijver Nicephorus , het niet mogelijk zoude
geweest zijn om hen allen op te tellen. Nadat de ver-
volgers vergeefs de hevigste pijnigingen hadden in het
werk gesteld, gebruikten zij langzame folteringen om het
geduld ten einde te brengen, en somwijlen bedienden
zq zich van de aanlokselen des wellustes o.m hen fe ver-
leiden. Zie hier twee voorbeelden dezer wreede en
looze uitvinding, waartoe zij toen hunne toevlugt namen.
Er was een Christen , wiens ligchaam door ijzeren nage-
len verscheurd, en door gloeijende platen verbrand, niet
dan ééne wonde was: men deed hem met honig besme-
ren, bond hem de handen op den rug, en alzoo legde