Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 88 ) I
teeken van afgoderij.) (*). Men Irok den soldaat zijne
montering uit, en zette hem gevangen. Deze gebeur
tcnis gaf aanleiding tot eene algemeene vervolging: on
dertusschen beval de keizer de doodstraf niet dan voor
degene, die anderen onderwezen, en de Kerken bestuur-
den, zich verzekerd hoüdende, dat het volk van den
Steun zgner Herders beroofd, gemakkelijk zoude over
te halen zijn. Hij vreesde ook nog van het rgk te ont-
volken; want de steden en het platte land, de legers
en de geregtshoven, alles was vol Christenen. De he-
vigheid der vervolging viel dan op de Bisschoppen en
de Priesters: men veroordeelde al degene ter dood ,
van welke men zich konde meester maken. De H. Paus
PoNTiANüS was een der eersten , die toen om het Geloof
geleden hebben. De H. Anteiiius, zijn opvolger, be-
kleedde den Pauselig'ken stoel niet langer dan zes we-
ken , en men is van gedachte, dat hij ook de martel-
kroon verworven heeft. De regering van MAXiwiNrs
was eene aaneenschakeling van wreedheden , maar de
naauwkeurige beschrijving er van is niet tot ons geko-
men. Men teekent slechts aan, dat er verscheidene
kerken verbrand zijn; hetwelk bewgst, dat de Christenen
toen reeds openbare plaatsen hadden om hunne vergade-
ringen te houden. Deze vervolging duurde maar drie
jaren, omdat Ma^iminus , die zich hatelgk gemaakt
had, door zijne eigene soldaten, na eene zeer korte re-
gering, vermoord werd.
XXXVIII. HOOFDDEEL;
Zevende vervolging onder den Keizer Dbcics.
Het Jaar 249.
De keizer Deciüs waa de aanlegger der zevende ver-
C) TEnTui.r.rANUS beweert, sctioon liij reeds JWontonist wa»> ia
zijn tralitaat De corona mililis,. een der schoonste stukken der
oudlieid over dit onderwerp , dat de kroon een w.iar teeken van
afgoderij was, maar mog<ilgk gaat bij ts ysr omlreul dcrcgtstreet-
•che vrege.