Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
( 86 ) I
de verachting, en de smaadheden, die wg van den kant '
der Heidenen lijden." Origenes merkt aan, dat de
Christenen, ondanks den vurigen ijver, waarmede zij
bezield waren, om de ongeloovigen tot het Geloof te
brengen, niet nalieten om, zoo veel als het mogelijk-,
was, degene te beproeven, die het Geloof wilden om-
helzen; zij maakten hen van tc voren bereid door bij-
zondere vermaningen, eer zij hen in hunne vergadering
aannamen, on als zij zagen, dat zij ernstelijk besloten
hadden om een geregeld leven te leiden, namen zij hen
in hunne vergadering aan; maar onderscheidden hen nog
in twee rangen , den eenen dergener die eerst begonnen
waren, en den anderen dergener die meer gevorderd
waren. Er waren menschen aangesteld om over hun
gedrag een wakend oog te houden, om degene, dieniet
overeenkomstig met de heiligheid van het Christendom
leefden, af te scheiden, en om de anderen in de oefe-
ning der godsvrucht te geleiden. Zoo deugdzaam was
nog het leven der Christenen langen tijd na de eeuw
de Apostelen, dat onze oude Geloofsverdedigers, die er
getuigen van waren, het aanhaalden tot een bewgs van
de goddelijkheid van den Godsdienst, en dat zij er ge-
legenheid uit namen, om de vervolgers van onregtvaar-
digheid te overtuigen, en om den Heidenen hunne onge-
regeldheden te verwijten.
Weinige schrijvers hebben zoo veel als Ohigenes ge-
arbeid , weinige mannen zgn zoo zeer bewonderd, en
zoo algemeen in achting geweest, als hg , met regt,
gedurende bgna geheel zijn leven geweest is; maar de-
ze beroemdheid maakte hem opgeblazen, en was mis-
schien de gelegenheid tot zijnen val. Voor het overige
meent men, dat die Vader in de gemeenschap der Kerk
gestorven is, en dat hij zijne dwalingen nooit met die
hardnekkigheid heeft staande gehouden, die eryereischt
wordt oiu een Ketter te zijn.