Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 85 ) I
die onze vergaderingen iiijwonen, hij is geen Clirlsfen
meer." In de daad, dengenen, die in eenige zonde,
voornamelijk in de zonde van onkuischheid vervielen ,
werd de ingang van de Kerk ontzegd; men beweende
hen als dood zijnde voor God ; en als zij door de boet-
vaardigheid weder opstonden, werden zij nog langer be-
proefd dan degene, die stonden gedoopt te worden; zij
vermogten niet eene eenige openbare bediening in de
Kerk waar te nemen. » IJe getrouwheid der Christenen
aan hunnen Souverein kan de grootste proef uitstaan :
zij zgn er zoo verre van af om den geringsten opstand
te verwekken, dat zg volgens het bevel, hetwelk zg
van hunnen Wetgever ontvangen hebben, ten opzigte
van hunne vijanden nooit andere wapenen gebruiken
dan het geduld. Jesus Christus heeft bevolen, dat zg
zich liever als schapen ter slagtbank zouden laten bren-
gen , dan het minste geweld gebruiken. God heeft hunn
ne belangen en hunne verdediging op zich genomen, en
zg winnen meer door deze zachtmoedigheid, dan zij door
hunnen tegenstand zouden doen; wel verre dat men hen
heeft kunnen uitroeijen zoo heeft de dood der Martelaren
hun getal vermeerderd." De strengheid , die men jegens
de Christenen uitoefende, konde hunnen ijver om de on-
geloovigen te bekeeren geene palen zetten; er waren
er, die gedurig bezig waren met steden, gehuchten, en
dorpen te doorloopen om het Evangelie te verkondigen;
en uit vrees, dat men hen zoude verdacht houden, dat
zij het uit eigen belang deden, genoten zij dikwijls zelfs
niets tot hun onderhoud, of zoo het gebrek hen hiertoe
noodzaakte, waren zij met het enkel noodwendige te
Vreden, al wilde men hun meer geven. » Nu," voegt
Obigenes er bij, » daar zich onder de menigte dergener,
die zich bekeeren, rijken, personen die hooge waardig-
heden bedienen, bevinden; zal men misschien zeggen,
dat er eenige roem in steekt om onze leer te verkondi-
gen; maar dit vermoeden konde in het begin geene plaats
hebben; zelfs tegenwoordig staat de eer, die wij uit
eenigen van de onze kunnen trekken, niet gelijk met