Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
___U.-
C 83 )
dergener, die de werken doen, hunne feer, en de uit-
werkingen , die deze wonderen te weeg brengen, te
onderzoeken. Mozes en de Profeten, Jesus Christus en
zijne leerlingen, hebben niets geleerd, hetwelk God niet
ten hoogste waardig, niet zeer overeenkomstig met de
rede, niet zeer nuttig voor de goede zeden en voor de
burgerlijke maatschappij was. Zij waren de eerste be-
oefenaars van hetgene, wat zij leerden, en het heeft
een groot en duurzaam uitwerksel gehad. RIozes heeft
eene geheele natie gevormd, en dour heilige wetten be-
stuurd. Jesus Christus heeft alle volken in de kennis
van den waren God, en in de oefening aller deugden
vereenigd. Schelmen en bedriegers zoeken de menschen
niet te verbeteren, en hunne schijnwoorden zijn van
weinig gevolg geweest. De verrgzenis van Jestis-Curis-
Tus, welke het groot wonder, de grondslag van dert
Godsdienst i&, kan op geenerlei wijze voor eene bedrie-
gerij gehouden worden. Jesus Christus is in het open-
baar , aan een kruis, gestorven , in het bijzijn van ge-
heel het Joodsche volk. Nadat Hij begraven, en drie
dagen in het graf, hetwelk verzegeld was, en dooc
soldaten bewaakt werd, was geweest, is Hij gedurende
veertig dagen aan Petrus , aan de twaalf Apostelen,
daarna aan vijf-honderd leerlingen te gelgk verschenen.
Zoo zij Hem niet verrezen gezien hadden, zoo zg van
zijne Godheid niet overtuigd waren geweest, zouden zij
zich nooit hebben blootgesteld om zoo veel te Igden,
en ter dood gebragt te worden, door op zijn bevel in
alle plaatsen de leer te verkondigen, die zg van Hem
gehoord hadden. Zgn schandelgke dood zou bij hen de
groole gedachte , die zij van Hem opgevat hadden, ver-
nietigd hebben, zij zouden zich zelven als bedrogen be-
schouwd hebben, en zij zouden de eerste geweest zijn
om Hem te veroordeelen. Zij moeten zekerlijk iets bui-
tengewoons gezien hebben om zijne leeringen aan te
nemen, en om die van anderen te doen aannemen ten
koste himner rust, hunner vrijheid en huns levens.
Hoe zouden oaku:idige en onbeschaafde mannen hebfa;n