Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 80 ) I
LaJ. Toen ïijn vader om het Geloof was 'gevangen,
werd zijne ijverige begeerte nog grooter; zgne moeder i
moest zijne kleederen wegsluiten, om alzoo fe beletten ,
dat hg er niet naar toeliep om mede te sterven. Niet
anders kunnende doen, schreef hij hem eenen zeer aan-
doenlijken brief, waarin bij hem tot den marteldood aan-
moedigde: «Maak u niet verlegen," schreef hij hem,
* om uwe kinderen; God zal wel voor ons zorgen." Lko-
NiiiEs werd onthoofd. Daar zijne goederen verbeurd ver-
klaard werden, verviel zijne famihe tot armoede. Eene
zeer rgke mevrouw nam Ojiigenes bg zich in haar huis.
Kort daarop opende hij eene school om de letterkunde te
onderwgzen, en dus zonder de hulp van anderen fe kun- ^
nen bestaan : eindelijk werd hij aangesteld fot het hoofd t
der school te Alexandrië, die zeer vermaard was. Toen n
verkocht hij al zijne wereldsche boeken, om zich alleen i
op de H. Schrift toe te leggen; en ook te gelijk om in i
zgn onderhoud te voorzien; want zijne lessen werden voor "
met gegeven; hij trok van zijne verkochte boeken niet \
meer dan dagelijks vier oortjes, die hem van degene, die !
dezelve gekocht hadden, gegeven werden, en dit weini- -
ge was genoegzaam voor het strenge leven, hetwelk hij '
leidde. Niettegenstaande zijne strenge leefwgs, had hij
eene zachtaardigheid, welke alle menschen bekoorde; >
zgn liefelijk karakter, zoowel als de roem van zijne be-
kwaamheden , verworf hem eene verwonderlijke menigte
van toehoorders, niet alleen onder de jonge lieden, maar :
zelfs onder de geleerden en de wijsgeeren, niet alleen i
onder de Christenen, maar ook van de Heidenen. Hg j
bekeerde er zeer velen tot hef Geloof, en velen zijner i
leerlingen werden vermaarde Heiligen; sommige behaalden i
zelfs de martelkroon. Voornamelgk nam hij ten opzigte
dergener, die om hef Geloof gevangen waren, ijverig de
pligfen van eenen Christelijken leermeester waar: hij be-
zocht hen in hunne boeijen, zij vergezelde hen bij het
verhoor; en tot op de plaats, waar zij werden ter dood
gebragt; hg moedigde hen aan door teekenen, en zelfs
somwijlen door opwekkende woorden. Hij waagde meer»