Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 77 ) I
reeds in de gevangenis overleden was, om ben naar het
Amphitheater te brengen. De vreugde lag op hun aan-
gezigt; zij schitterde uit hunne oogen, zij bleek uit hun-
negebaarden, zij blonk uit in hunne woorden. Perpetua
was dc achterste: haar uiterlijk wezen en haar gang toon-
den aan, hoe gerust zij inwendig was; zq hield hare oo-
gen nedergeslagen, om hunne levendigheid voor de aan-
schouwers te verbergen. Feeicitas legde niet minder ha-
re blijdschap aan den dag, dat zij genoegzaam hersteld
was om met de anderen te sterven. Saturnius en Saturu»
bedreigden het afgodische volk, hetwelk rondom hen
heen stond, met Gods gramschap; en toen zg digt bij den
regter kwamen, die hen veroordeeld had, zeiden zij hem
met gezag: » Gij veroordeelt ons nu, maar weldra zal
God u zelven veroordeelen." Het volk, om deze verwij-
tingen vergramd, eischte, dat zij zouden gegeeseld wor-
den. De H. Martelaren, opgetogen dat zg hierdoor nog
meer aan den Zaligmaker gelijkvormig zouden worden ,
toonden hierover nog grootere vreugde. God verleende
hun, dat ieder op die wijze, zoo als zij gewenscht had-
den, zoude sterven; want terwijl zij met elkander spra-
ken over de verschillende manieren, waarop men _de
Christenen ter dood bragt, betuigde Saturninus, dat hij
verlangde, om aan al de beesten van het AMpniTriEATEit
ten prooi gegeven te worden; inderdaad, nadat hij, even
als Revocatüs, door een woedend luipaard was aange-
vallen, werden zij beide voor eenen beer gesleept. Sa-
TUHi's, in tegendeel, had nergens meer schrik voor,
dan voor eenen beer, en hij wenschte, dat een luipaard
hem door den eersten hap mogte dooden. Ondertusschen
werd hij eerst aan de woede van een wild varken bloot-
gesteld; maar het beest wendde zich naar den beesten-
drijver, en bragt hem eene doodelijke wonde toe. Ver-
volgens bragt men hem voor eenen beer, die niet eens
uit zijn hok kwam, alzoo werd Saturus nog in het ger
heel niet gewond. De twee heilige vrouwen Perpetua
en Fejlicitas werden in een net blootgesteld aan de woe-
de van eene wilde en dolle koe. Het beest nam terstond