Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
95?
CON.
tonCent, toeftemming, ben'tlli
ging , f. verlof; vj'nh one con^
jent. eendragtiglijl?.
toeftemmen, tocftaan,
bewilligen , goedkeuren, v,
Cohfentanefius , overeen Hem-
mend , adf*
Confcquence, gevolg, n. ; in conje-
quence, bij gevolg.
Co'.feqnently, gevolgelijk , adv,
Ojnfervathn^ behoudenis, f.
Conferyator, bewaarder, behou-
der, m.
Conferve, konferf, ƒ.
To onfervty fuikeren, y.
Toconfider, o'iervie%Qn, aanmer
ken , overdenken nadenken, v.
Confiderablef aanmerkelijk, adf,
Confidurate, omzigtig. uodacht-
zaam, adj, lijk, ady,
Confideratenefs-y bedachtzaamheid,
omzigtigheid, f»
.Ojnftderation, overweging, over-
denking . aanmi rking, f, naden
ken, n. inzigt » ƒ.; theconjiie
ratfon of death * de overden
king des dooris; to tak^ o
thing in confiicrathn , iets in
overweging nemen, I did
it out of. confi'Uration of hisp
Tcnts, ik deed het uic achting
voor zijne ouders.
To conjign ^ overleveren, v,
Coïift^nment y^yctm^^mg , f,
Cor'fimiluy. Mvereenkomst.
2o confijf, beftaan, overeenko
men , V.
C'jrj(ïfïe> ce , befbaanbaarheid,
overeenkomst, f
Cvn'Werti y bel-tannbaar, adj,
C'jT'fijiory y kerkenraad, paufe
liji^e raad , m, kardinaals vur
gaderirg, ƒ.
Cor.fociate, mcdepligtige, bond
genoot.
To confociate y vereenigen.
Covfolate y troost, m. vertroo^
ting, erbarming, ƒ
Conjoiat >y , troosteliik , ady,
Cohfo'ant , overeenflemmend
CON.
87
Confonousy welluidend,
To con/olidate, heelen, dfgt ma«
ken , zamb'iivoegen, r.
Can/br;, medgezel, medeftander,
echtgenoot, m.; the king and
hU royal cnnCort, de koning en
zijne koninklijke gemalin;
confort in mujick , eenftemmig-
heid in de muzijk.
Confoundy wondkruid, n, waal-
wortel , ƒ.
Confpkuityy duidelijkheid.
Confpiracy, za,ne.ilpanning, za-
menzwering ƒ> • vloekver-
wantfchap, eedgefpan, eed-
genootfchap, n*
Confpirator , zamenzweerder,
vloekverwant, eedgenoot, w.
^r"!«™' zamenfpannen, aan.
fpanncn, y,; ««f^ ^
fpiredhisdeath, zij hebben zff
nen dood gezworen.
ConfpuTcation„ bezoedeling, ƒ.
Conjiable , wijkmeester, opzie-
ner in eene wijk , die de goede
orde aldaar bewaart, m,
Conjlancy, ftandvastigheid, vol-
hardii g, beftcudigheid, f,
C'>nfinnt, ft-ï .dvastig, beftendig,
geftadig,^lijk, ad\,\aconfiant
report, een bcftcndig gerucht.
C-wfteltation, gefternte, hemel-
:ee''.en , n,
C ■'.Jlertiation , verbaasdheid, ont-
zc'ting, f,
Cy^fi'prJ on, verftopping, hard-
lijvigheid,/.
To conjiïiute, beftemmen, vast«
ftellen, y,
ConpUu'ion ^ inftelling, geftelte-
nis, vastftelling f,
To conftrain . bedwingen , beteu-
gelen , dringen, pramen, v.
Confiraining, bed.vingin^. /.
•C'f'flraiit. dwang, w, bedwang,
beteugel ng , f,
C njlruHiov , zamerfteUing, za-
nienv.)cgtiig, titk'gging , f.
;:ebouw, r,
gdijliluidend, fee;ijkvoimig,ff(^.!C(> zameovoegcjijk