Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ê

85
CO^.
eenkomend, adf. lijlt, adv,
formation , gelijkvormmg , ge-
lijkftelling, f,
Confjrmity, gelijkvormishMd . ƒ.
To confouni, verwarren, verflo-
ren, verbijsteren. v,
Confounisd, gemengd, adj,
'To cotjfrr,r,t i met elkander ver-
gelijken, y.
4:onfrontcttion, vergelijking legen
elkander, /.
Cmfufedly, verWardelijk, over-
hoop, adv.
Confufion, verwarring, betente-
ring, verbijstering, f,
wederlegbaar, adj,
Cinfuiarxon, wederlegging, f.
To confute, wederlegg-ip, over-
tuigen , y.
To congeal^ llrem:nen , Hollen ,
verfttjven, y.
Coff^t'rt/^/,gelijk van inT)0TSt, adj.
jCo congesty ophoopen, y,
To conglaciate, bevriezen, ijs
worden.
Conglobc tiift, bah'ond making.
To conglomerate, rond maken
Xj conglmi tate, - zamenkieven .
zamenlijmen , v
To congratiil re, geluk wenfcften,
verwelkomen, begroeten , v,
CoT.gra:ulut'iO ': , geluk we:, fching,
welkomst,
To congrce, overeen^<omen, y
Tu covgrea, elkander groeten, y.
To ccngregate, vergaderen, za
- m.nkomen, v.
C ongregation, vergadering , za-
menkomst, /.
Congrefs , bijeenkomst, ontmoe-
ting., /.
Congruence, congriity . overeen-
komFt, gevoegelijkheid,
Congruous, overecnkomftig, ee-
voe^e ijk, adj,
Cortf ètu*al vérmoedelijk , adj.
To omjclure, rad«n, vermoe-
den, y.
Cunjcciurer, vermoc-ler,
To
con.
bindtenis, ƒ.
To conjugate, conjugeren,
voegen, v,
Conjtin^ioni zamenvoeging, ƒ,
onjuncily, gezamenlijk , adv,
Cow/tfA^wr^,toeftand,w. geftelte-
nis, ƒ.
Conjuration, zamenzwering, f,
eedgefpan, n,
To coniure, zamenzweren , be-
zweren, y.
Conjurer, bezweerder, too^;e•
naar, m,
Conjurement, bezwering, betoo-
vering, f.
Connate, aangeb,
medenatuurlijk . adj,
Connedled, zamengehecht, aaneen -
g ik noopt, adj.
Connexion, zamenknooping, ƒ.
Toconniye, oogluiken, veinzen,
door de vingers zien, y.
Connivance, oogluiking, f,
C'mubial, dal van het huwelijk
is, adj,
To conquer, overwinnen,verove-
ren , y.
Cow^f^tfrör, over winnaar, verove*
raar . m.
Conquest, overwihning, verove-
ring , f,
Cor.fanguinity , bloedverwant-
fchap, ff.
C'jtyfciercs , gewiJten, n.;tof
confcience, geregts»hof, n-
ConfcienOousi naauw van gewe-
ten, adj,
Confcienthmpy , gewetenshalve,
gemoedshalve , .idv.
C0::]ci0).abii, gemoedelijk, Wilijt,
adj.
Covfcutnab.'enefs , gemoed jlijk-
heid, billijkh.id,/
Cotifcious, be wustj verwittigd, adj»
Cotjcioufnefs, kennis, bewust-
heid , /.
To conf'cratt, heili^jetv, wijden ,
toewijden, y.
CoTifecration, heilig ng, toewij-
dinj. inwijlinR,
Jo.c nwin, zaïnen^'o-gen . v. dmj. inwijhnR, /
Cinj-gnl, conj>;gul tie, ecluvcr.!CG«;ti-ïj2y, gevolg, n.