Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
IJ
«4
CON.

kine, geheimhouding, ver.
To concede, toeftarn, vergunnen, r.
C rc it, waan, bevattini, opvat-
mg.mctn n^. f; ßprftiy cohcei:,
eene aardiüe ver'eelding.
To cnncei!, zich verb^ eldtn , ach-
ten . inbeelden, v.
'Conceited, laatdunkend, waan
■wijs. adi,^ he is hïi^h'y conceit-
ed nf him fei eenh cg
gevoelen van zich zei ven , hij is
waanwijs, hatdun'en ^
ConceHidref*'s waanwij^hpid, ƒ
C'nctfvahfe.. bevattelijk, begrij
pelijk , aäj.
Tv co eeive, bevatten., begrijpen,
heTffen, z^ch inbeelden, v.
, befef,be
vattin?, f
Tc co^ centre , naar het middelpunt
neigen-, v.
<^oncertric, zamenkomende, adj,
CorC'p iO'>, 'be.ariii g, ƒ.
C-^'ceftibU. bevattelijk,
Coffcr»,-belang, n, zaak,/.; a
tlir,^ hf great concern, eene
7z?M. van groot belang; /
m-nd his cot.cernSy zijne zakeu
waarr.emen.
^Tocohce r/, aangaan, betreffen, rn-
lien , »V. ; ihat dnes not cor c-. r.
me, dat gaat mij niet aan, da
raaVt mii niei ; tn concern ont^
felf, zich bemneijen;./ am p-
at all concerned in it, het gaa
nil) in geenen dcele aao; / ar.
'yrymtich concerned fnr hh hß .
. zijn verlies treft mij zeer.
Concernment, aangelegenheid /.
Toco»t:^ff,heraadfla^en, redenka
velen , betwiste«, heramen , v.
Ccwr^f?, concert, n, muzijk par
, tij /.
Conceßon , toeftaning . bewilll-
ging , vergunning f,
To conciliate verzoenen, over-
eenkomen , V.
'Onxinr.ity. netheid, gefchlkt-
Vid, /.
(Concife, békcopt, kort, adj.
CON.
Concifion, affnijding. /.
Omcitation, aanporring , f.
Conclave, kardinaals-vergadering
/. con^ lav»e, n,
Tocnrclud' , beflniten, fluiten, v» j
to cor elude a d'jjcouffe, een ge-
fprek benuiten; to cn-'Clude a
match. een huwelijk fluiten.
C'>nclufti>', fl t, befluit, n.^in cou'
c'ufi n^ tot beduit, adj,
C nc'ujiyt, beflMiccnd. adj,
To covcoèl, verduwen, verte-
ren, r,
C 'r<c Slion, verduwing , ƒ.
Concmitant, vergezelfchap-
pend, adj,
To concord, zamenHemmen , y.
Concord cendra,t ,ir.ftemmi''g,jC
C-ncordcnce, overeenftemming , ƒ.
To coKCorporate, tot een ligchaam
ma^-en, v
Coric^rporation, zamerlijving ^ /.
ConrourTe s zamenlooping ,/. toe-
vloed, zamenloop, m.
Concrete, geflremd, jicftold , za-
mcngegroeid, zamengevoegd,
adj.
Corcretiov, zamenftelling, ftrem.
ming, /,
Cnneubinage , boelering , ƒ.
'U fitubif.e, bijzit, /. bijwijf, «.
Concupifcence ,\ust, m, begccrlijk-
heid, ƒ
begeerlijk, tot zijne
lusten genegen, odj,^ the con»
cupifcibte faculty, de lust in»
volging, ne:&irg ées gemoeds.
To coYiCi'.r, overeenkomen, toe-
flerora n,v
Concurrence , overeenkomst,
overeeiiflemming, f
Co:cuJJivn, fchudding, knevela-
rij , /.
To condemn, veroordeelen , ver-
wijzen, V.
Comdemnation, veroordeeling ,
verwijzing, verdoemenis,/.
Condenfatton, ver dikking , ƒ
T'^ condenfe , verdikken, y,
To c'.ndefcend, toegeven, invol-
. gen, V.hi will neytr condpfcend
Bb