Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

CO M.
toconm.it ftri, zonie begaan; to
commtt one to prifon 9 ieir.and
in de gevangenis zetten; f
ertmwjtahuJineCs to one, iemand
- eene zaak aanbevelen.
Commitment, hechtenisneming, /
Committee, vohnagtigde vergade-
Commixtion, vermenging, ƒ
Con:medious, gemakkelijk, ge
rijfelijk, adj,
Commnriiofpy, gevoegelijk, ge-
makkelijk, adv
Cjwmodity, gerijfelijkheid, waar,
koopmanfchap, ƒ.
Common, gemeen,gewoonlijk, adj.
The ccmwon-council^ vroedfchnp,
ƒccmmon-faying, gemeen zeg
gen; ths commin people, het
gemecne volk.
Commor.alty, het gemeeoe volk,
het gemeer, n,
'Comn,onty. gemeenlijk, doorgaans,
in hit gemeen, ady,
C)n2n:o>tS, de leden van het lager-
huis, de ledon ó<. r gemeente; the
houfe of commotrs, het iagerhui>.
Commonwealth, gemeenebest, n,
reput)liek » f.
Commotion, beweging, beroer-
te;/. oploop, m.
To commune gemcenfchaphou«ien,
gefprek houden , overleggen, v.
Comw*. ica^/f,mededeelbaar adf
C imi'unicant, avondmaalga..-
Ser, m.
J'ocf^wmunicate, medCv^eelen , ge-
meen maken, deelachtig niv!*
ken , V.
Communication , mededeeling, g(
ineenf<?hap houJing.
Cf»n->.'««jf:rrr^,mer^€deeli>aar,-' at.
mrw f, fo/;,gemeen Teh ap, ^ a vo •. •
maal, n. avonimaalhouding /
Conimunity, gemeente, gemeen
fchap , /
c nttfifite, vcrwisfelen, ver-
ruilen , V.
C,:m-ut:tn}?'c, vi?rwi.-.fe]haar, rd;.
C- 'n-futnt'on, uerandciin^, yex-
wisfciing,
COM.
CmpaH, beknopt, adj,
Compadi, verdrag, verding, ver-
bond , n,
Vo compaSl, ineentrekken, za-
menvoegen , n,
OofnpaBedly, beknoptelijk, ady^
Compinion,. medgezel, maat,
makker, m. gezellin, ƒ.
Cmpany, gezelfchap, r, maat-
fchappy , f. gild, m.kiijfisbende,
/. rot, n. troep, m,; to keep com-
pany, gezelfchap houden, y,
Cömpany-hall, gildekamer, f
Comparable, vergclijkclijk, ady»
Ci)mp'irably ,\n vergelijking, ady»
Comp^rative, vergelijkend, adj,
Comparatively, vergelijkefider
wii/€, ady»
To cowpare^ vergelijken, v.
Cofjiparif nyitCT^elilkii}^^ f,; beyond
all comparifon , onvergelijke-
lijk , a 'V.
Compajs, omtrek, omkreits, m,;
befe-rip, beftek , bereik ,n.iit is
nnt wlthin'the compafs of huma»
jkiil. het gaat bec bereik v^n 's
mer.fchen verfïand te boven.
To compafs omvatten, omringen,
y. ; to compafi his aifu, z\}r,
oogmerk bereiken. •
Compafs, kompas,
C 'mpafes, or a pnr of compat*
fes , pasfer, m,
C mpasfto/ty medelijden, mede-
io gen, n, mededoogcnd-
heid, /.
Compaffionately ', medelijdenlijk ,
meoedoogendlijk , adv.
C >mpaiible , ovt rcenkomsrig, ai^,
To n.mpfl, dwingen, dringen,
aand ijvcn, v.
Contpet.' tion, benamirg, f»
C'jmptn.'ious , beknopt ,k'.rt, adj,
Com'pendioupy . bekn-'ptelijk .. dav,
or/ipendwulnejs, beknopth. id,/.
■ '"•^penaiiifji y kort begrip , Vw-r-
kortfol,
!\> cn/p-'ffuti, vergoeden, ver-
»cM n, V.
Compenjhtion, ve-j^oeding, ver-
gelding , beioonlng, /.