Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CIV.
CiTcumhcvtioris omfpraak,nltbrei
ciing, ƒ.
To circumfcrihe, omfchrijven, be»
palen, beperken, v.
Ciïcumfcription, omfchrijving, ƒ.
Circumfp££i, omzi^iig, voorzigtig.
adj, lijk, adv,
To be circumfpedi zijn,
op ziine hoede zijn.
CircMmfpsSlïotJi omzigclgheid,/.
Circunjiance, omftandigheid, /; j
afad circHmJiance y een droevig
geval,
Circumjlantial, omftandig, adj^
lijk, ady,
To circumflantiate y roet oraflan*
digheden befcürijven,
Circumvallation, omwalling, om-
fchanüDg, borstwering , ƒ.
aarden waJ, m. ihelines of cir-
cumvallation, de befchanfing.
To circtmyeni, onderkruipen, ver-
ftrikken, onderfteek doen , v.
Cvcumventing, circumysntior, on-
derkruiping, /,
Circumyoiution., omdraaijin^, om-
CLÄ.
75
cro^n, burger krans,
O/V, burgerlijk, heusch,beleefd,
c^;.; chil war , inlandfchs oor-
log, burgerkrijg.
,Civilian 9 regtsgeieerde, m.
Civility , wellevendheid , b«^
fchaafdhcid. bele.'fdheid, ƒ,
To ciyilizs, beleefdmakèn, be-
fchaven, r.
Civilizedy befcliaafd, welgema-
nierd, heusch, adj, lijk, adv.
Civilized nation, een befchaafd
volk,
Cutck, klap, klapper, fnap-
fter,/.
To clack, klappen, y. ; to clack with
the tongue, klappen mee de
tong.
Clad, gekleed , adj.
Claim, tisch, w. aanmatiging,
aanfpraak. /.
TVï c/a/OT, eifclien , V.; to claimtj
o««V/<f//,2ich toeêigenen, aan-
matigen,
Claimable^ eischbaar, adj,
, eifcher, aanmatiger ,
wenteling, omkeering, /. om-'C/mw/»^, eifching, bewering, /.
loop, m, I To clamber, kfimmen; klauteren ,
Cijlern, regenbak, waterbak, m,\ v-
waterkuip, /. iC/öm^^rw^,klimming,/geklim,
C'tadel, burgt, m, flot,n. ftads-
fterkte, /.
Cr/ö^jo'Z» dagvaarding, indaging;
aanhaling, bijbrenging,/.
To cite, dagvaarden, indagen,
roepen, aantrekken, aanhalen,
bijbrengen, y.
Citer, dagvaarder.
Citizen, burger, poorter, m,
Fcllcw citizen, medeburger , m.
Ciiizenjhip, bur^erfchap, burger-
regt, «.
Citron , citroen , /.
Citrull'cttcümher, watermeloen,
Cithern , citer, /.
City» ftad, f,; city freedom, het
burgerregt van eene ftad.
Civet, civet,/.; a civet-cat y^^ïie
civet-kat.
Ciyick, adj* burgerlijk; civ^ck
geklauter, n.
Clamminefs, Kleverigheid,/!
Clammy, kleefachtig, klam, adj,;
a clammy face , een klam gezigt.
Clamour, geroep; gefc^reeuw,
gebaar, getier, u.
Tv clamour, fchreeuwen, tieren, v.
Clamorous, ichreeuwachtig, adf,
Clamp, klamp, m»
7'o clan, zatnenroiten, v.
Clancular, verborgen; adj,
Clandejlinely, heimelijk » ady.
Clap, gekraak, n, klap, fla.^, tr,;
the doors gave a great dap,
de deuren klapten geweldig;
a clap of thunder,Q^ti donder-
flag; at one clap ,met eenen flag,
eensklaps.
To c/flp,flaan,klappen,y.; toclrp
hands, in do hauden klappen;
, tn clap on a pitUt e€aci> iaj*
D a