Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
CHA.
CHA.
per, m.
Chaos . mengelklomp, m, verwar
ring , f.
Chapiter^ of a pillar ^ kapiteel
van eene zuil.
Chapel, kapel, ƒ.
Chaplain , kapelaan , preker
m,
Chaplainflïip, kappellaanfchap
Chaplet, krans, rozenkrans, m.
Chapman, kooper, kalant, m.
Chapmanfhip, koopmanfchap , j
C'Aflp^^r,hoofdftuk,the chapter
in a cathedral church,\\ti kapittel
in eene domkerk; the chapter
Uoiife , domlieeren vergade-
ring.
Chapterly, kapittels wijze, adv,
CharaBer, merk, merkteeken
beeld, gedrag, n ; an undeniabl
character, een ontwijfelbaa
• merk; to give a good cnaraSle-
0/een goed getuigenis var
iemand geven; the characltr
of an cmOafador, het ambt vai
eenen ge/.ant.
Ch^raêferiflkal, dat de eigen-
fchap van iets aanduidt.
^ charoBerijUcal letter , ' eei
merkletter
Chn^aHery, karakterfchrift, ci
fcncbriit, n.
To chari êitrrize, naar het leven
afbeelden, uit'ieelden, v.
CharaSltrizinti, levendige af-
beelding , ƒ
Cha-.coa:, houtskool, f,
CA-ir^tf, onkosten . ƒ opzigt toe
zigt, 'n belasting, ƒ. bevel;
last, pak, «.; ƒ flood to his
charge, ik bleef bij zijn be-
vel \ the whole charge reÜs on
me, de girfche last bcrus»
op mij; hc tiavels at my char-
ge, hij' reist op mijne kosten;
I am at ap,rec.t charge ,ïk moet
groote kosten doen.
Charges, kosten,onkosten, f.; th'}
made great cha'ges ^ iV] hebber
groote onkosten gemaakt, zi
deden zware kosten; I haye
had the charge of him, from a
very chHd, ik hel) het t^pzigt
over hem g had, van zijne
kindschheid af; eafe me of th'S
charge, ontlast mij van dit pak ,
of van dezen last; thcy were
routed at the firfl charge, zij
werden met den eerftcn aan-
\ al geflagen; they received the
fitfl charge, zij ftonden den
eerftcn ftooc uit; the heads of
the charge, dc hoofdpunten der
befchuldiging.
To charge, belasten, bevelen,op*
leggen, te laste leggen, be-
fchuldigen , betichten , laden,
aanvallen, v.; did l not charge
thee to do it ? heb ik u niet
belast dat te doen ? to charge one
w'-th a bufinefs, iemand eene
zaak bevelen; he charged me
with a lie, h'j befchuldigde mij
van eene lengen; iluy charged
tbe emmy^s left wins , zi] vielen
op des vij^nds linketwleuiicl
aan : to charge a gun, een Ituk
of roer laden.
'V/ffjfi^flWtf,lastig, kostelijk, adj,
di adv.
Charger, groote fch^tel, m,
Charinefs, bezorgdheid, zoigvul.
digfieid, zi'ini;?heid, /",
Charinefs, zuinigheid, behoed-
zaamheid , f
Charut. wagen, m.
Charioteer, voerman, m.
Charitable, liefdaüg, medelij-
dend , barmhartig, weldadig,
adj, lijk, adv.
Chanty .. liefde, li. fdadighcid, f,^
to beflow a dinrity apon one ,
iemand e^ne aalmoes geven.
'^■harlotau, kwakzalver, m.
Charm, bekoring, bekoorlijk*
heid, betüovcring , f,
To charm, belhoren, bcle?en,
betooveren, y.; muflck charms
the .ear, muzijk bekoort het
oor.
Charmer, be weerder, belezer,
betooveraar, m. ^ f.