Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
ces.
CHA.
Centenary, honderdtallig, adj,
Centtnody, dui2endknoop, kreu
pelgras, n,
Ceniun, lapmantel, fchepe
liDg, ƒ.
Centre, middelpunt, n
Cepioryj fantorij, (artfenij kruid.)
Certupfe, honderdvoudig.
Ceraurkn , hoofdman over bon»
derd, m.
Century , honderd, honderd*tal.
n, eeuw f,
Cephalick, dac tot het hoofd be-
hoort, adj,
Ctphalick-veinhoofdadér, /.
Cephalkk-pUis, pillen die op het
hoofd werken.
To are, met wasch beftrijken.
-v. tf.
Cere cloth, waschdoek , r.
Ceremcnialy dienstplegiig, kerk-
gew®onte, prachtig, adj,
Ceretnotiiout ^ plegiigiik, adv.
Ceremory, plegiigheid , pligrple-
ging»/'
Cff/flf'n, reker, gewis, ad],\ a eer»
tain perf n, een zeker per
foon ; it is certain, het is zeker,
bet is gewis; to be certain of,
verzekerd zijn, zeker we-
ten; J am certain of it, ik
ben er van verzekerd, ik
weet het zeker; did he fay it
for certain? verhaalde hij het
als zeker?
Certainly, zekerlijk, ongetwij-
feld, adv.
Certainty, zekerheid,/; there is
r.o certainty in Km , daar is geen
(laat op hem te maken.
Certificate , verzekerbrief, m
getuigfchilft, n.
To certify, verzekeren, bewaar-
heden, V.
Certifier, verzekeraar, m.
Certifying, verzekering, ƒ.
Certitude, zekerheid, f
Cerulean^ heme.'s-blaauw, u,
, loodwit, n. ceruis,/.
To cefs , o\ houden , v.
ting; f.
C-fution of arms, ftilftand van
wapenen.
Cejfiun, afftand. w.
C-fi'is, huwelijks gordel.
To chafe ^ warmmaken, boos
maken, warmen; y.
Tochüft a contufion, eene kneu-
zi. g wrijven met eeisc warme
fap, kampher, of met de hand.
To(hafe, verhitten in toom ont-
ITeken, verhit zijn vsn gram-
fchap, woeden , v.; he ii apt to
chafe, hij is zeer oploopend;
do not chafe fo, bulder zoo niet.
Chafer, komfoor, n.
Chafer, lor, kever, /.
Chafcry, ijzeroven,«, fmitfe,/.
Chtff^ kaf, n.
To chaffer, ruilebuiten, verhande-
len, y.
To ckcfferer, kramen, y. handel-
drijven.
Chaf-fihch, vink, f.
Chf-fir:gd:fi2 komfoor,«, vuurtest
Chafy, kaffiïg, vol kaf; adj'.
Chi.fing, verhitting, oploopend-
heid, wrijving , f.
Chain, ketting, keten, f.^the
links of a chain , de fchakels
van eenen ketting; a longthain
of hills 9 eene lange reeks ber-
gen.
Chuins, or chain-plate, de rust
van het fchip.
Chain fiwt, or chain-bullets, ket-
ting-kogels.
To chain, ketenen; y,; to chain
the fireets, de ftraten roei
kettingen befpannen.
Cha{r>it.g,ketening, vastfluiting, f.
Choir, ftoel, m.; a chair of fiate,
een zetel; a folding-chair,
vouwftoel; armchair, leu-
ningftoel, armftoel.
Chair^man, deken, voorzitter, m.
Chaldron , 36 fchepels ; a cImI-
dron of coals^ een boeë
kolen.
Chalice, kelk, beker, m.
Ctjjation, ophouding, opfcbor i Chalk,kalk,/.,- to fcore up a