Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
66
CAT.
Cats-mint, kattekruid,
Catalogue, lijst, naamrol, naam-
lijst , f, register,
Catamite, fchandjongen, m.
Catapkifm, pap van kruiden om
op een gezwel te leg,;en.
CataraSiy watsrvir, «.een vlie
op het oog.
Catarrh, zinking, f.
Catarrhal, zinkingachtig , adj.
Catch, vangst, greep, over-
^hand , ƒ. geza}^,
Jihe CGtch of ad or, de ring, of
knop van eene deur.
Catch, kets, kits, ƒ (zeker vaar
tuig.)
To catch, vatten , vangen, grij
pen, b-^trappen, v.
To catch cold, koude vatten; to
catch fire , vuur vatten ; vlam
vatten j / huve catched him in
a lie, ik heb hem op eene
leugen betrapt; to catch gree
dily, happig toegiijpeu; f) catch
. his death, zijnen dood op den
hal' halen.
Cncher, vanger,-vatter . m.
Catching, vanning, vatting ; a
catching diféafe, eeije befmet
telijke ziekte. ,
Cauh-poll, dieflijder, luizevan-
ger, ƒ».
Catch'hit, pannelikker, fchuim
looper, nu
Catechetical, als eene geloofs-
onderwijaing, met vragen en
antwoorden.
Catechife, in het geloof onder
wijzen, v.
Catechifing, onderwijzing in het
geloof.
Catechifm, katechismus, m, ge
loofs-onderwijzing, /.
CatccUid, catechizsr, geloofs-
onderwijzer, w.
Catecumen, geloofsleering»
Categorical, duidelijk, ftellig.
onbepaald. adj
A categorical anf-wer, een ant
woord van ia, of netn, een
Sellig antwoord.
CAV.
Cate;ffiry, zegswoord, n, bena-
ming , hoedanigheid, f.
Catenation, aaneenfchakeling , ƒ,
To cater, fpijs verzorgen , y.
Car^rt'r jfpij-jjczorgcr, bottelier.
Cuiering, fpij>verzor^inir,/.
Caterpillar, rups, rijp y.
Cat er-walling, or cater^^au! ^ kat»
len gelol, n. inaauwing,
Cath'jrtick , zuiveicnd , adj.
Cathedral church, h o ■ ifdke.'-k ,
domkerk, f,
Cat'inlick, algemeen, regtzinnig,
adj,
Catuolick, katholijke , roomsge-
zinde , f?;.
Cat'iolicon, algemeen geneesmid-
del , m.
Cat mine, nippe,/. ka tekruid,«.
Catipan, overlooper , m,
Catt 'e, vee ^n ; a hundred head of
cattle , honderd ftuks vee, of
hoornbeesten.
Cayalisr, ruiter, ridder, m.
Cavalcade, prachtige optogt te
paard.
Cavalry, ruiterij.
Caudley kandeel,
To cavate, uithollen, y. a»
Cave, hol, kuil, w.
Caveat, waarfchonwing, hinder*
paal, f.
Cavern, fpelonk, ƒ. onderaardsch
hol, n,
Cavesfon , neuspranger der paar-
den , »/.
Caviare, kaviaar, (gezulte kuit
van eenen fteiir.)
CavH, haarkloverij, zifterij,
woordentwist, m.
rocör/7,knibbelen,kibbelen, haar-
klieven, bedillen , r.; ro cayilat
erery thing, alles bedillen.
Cavillation, bedilling, haarklie.
verij, twistreden, /.
Caviller, kibbelaar, haarkliever,
bJdiller, «7.
Cavilling, haarklievirg, kibbe-
larij, knibbeling, f.
Cavilling, twittachtig. bedilziek;
\ kibbeiachtig,