Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
CAR.
CAR.
Ö3
kapitein, vi.
C hief captain ,oppeThoofdmsin,m,
Captain general, opperveld-
heer , m.
Captain rf horfe M ritmeefter, m,
Sea-captnin, zeekapitein, m»
Captain fhip , hoofd man fchap, hop-
manfchap , kapiceinfchap , n.
Captious, bedilziek, twistgierig,
listig, adj. li.ik . adv.; very cap'
tious, rondom fcherp; cap
tiousfellovs^ flimmegast, door
trapte vogel, haarklover
Captioufnefs» begrijpelijkheid ,
listigheid , /.
7« captivate, vangen, innemen, y.
Captive^ gevangen, m.
Capti-vity y gevangenfchap, n ge-
vangenis , /:
Capture, vangst, f. roof, m.
Capuchin, monnikjkap, C*
Cniahiney kort vuurroer, ». ka-
rfibijn , /.
Carack, kraak, (zeker fchip.)
Carat y karaat, gewist van 4grein.
f^nravel; kzrvccl. n. boeiier,w.
Carbonado y roostergebraad, n,
karbonade, /.
C-irbi/nc^e , karbonkel, pest
buil, f
Carbunc e in ths lye, een paarl op
het oog.
Carcafs , dood ligchaam , lijk , n.
romp , w. karkas, f,
Carcelagc^üMigeld, cipier-geld, n,
C'ird.kn^n, Cpcelkaart, f.; to/huffle
the cards, de kaarten verfchie
ten ; to deal the cards, de kaar-
ren geven ; to pack the cards,
de kaarten verzamelen; to
cut the cards, de kaarten afzet
ten; to play at cards, m.'t de
kaart fpelen ; hcatts, harten;
diamonds, ruiten; c/ubs, kla
veren; fpades^ fchoppen;/twö-
ve, de boef; trump, tr'.ef.
Card p ayirg ^ kaanfpel, n,
Sea-card, zeekaart.
Card for wool, wolkaard.
To c.^rd, kaarden, y.
To card woolt wol kaarden.
Cardamtm, kardamon, ƒ.
Curd-maker, kaartenmaker, ct.
Carder, wolkaarder,
Cardinal , voornaam , hoofd»
zakelijk, ad],; the four card:»
nal virtues, as prudence, tem*
perance, jujlice, and fortitude ,
de vier hoofddeugden , als :
wijsheid , matigheid , gereg»
tigheid en dapperheid.
The four cardinal winds, de vier
hoofdwinden
Cardinal, kardinaal, m.
Cardinals-cap , kardinaalshoed.
Cardinaljfiip, kardinaalfchap, n.
Carding, wolkaarding, ƒ,
Cardmatch, fpeelpartij, m.
Care , zorg, bezorgdheid, zorg-
vuldigheid, vlijt, ƒ.; to have
a care, zorg dragen, toe-
zien; cafl away care, zet zorg
ter zijde.
To cflftf, zorgen, bekommerd zijp,
y.; what care ï? wat geef ik er
om, wat fcheelt het mij, wat
vraag ik er na? I do not cajê
for it, ik geef er niet rm,
: ik vraag er niet na, het fcheelt
mij niet; 1 co not care a pin
forit, ik geef er niet een zier
om ; he cares for no body, 1 ij
geeft om niemand,
To careen, krengen, (als een
fchip,) kielhalen , y.; to bring a
piip upon the caret n , een fchip
kielhalen, op zij halen.
Career ,\oop, renperk , wedloop,
w; to run his career, zijnen loop
loopen.
Careful, zorgvuldig, bezorgd,
behoedzaam , bekonjmcrd , adf^
Carefully , zorgvuldjg'ijk , ady,
Carejulnefs , Zorgvuldigheid, be-
kommering, bezorgdheid, /.
zorgeloos kommerloos,
achteloosonachtzaam adj.
Careiefs in his drefs , flnrdig in
zijze kleeding; a car e lefs pet'
Cou, een achteloos mensch.
Ca-i!: fly, zorgeloos, onachtzaam',
adv.