Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
CAP.
CAP.
domheer, kanonik, w.
The canon la\v,dQ kerkelijke wet,
Canotdcaly regel mat
The canonical books, de kanonyke
boeken. ;
Canonical hours, getijden ,
Canonicailyy regelmatiglijk, ady.
Vanonijl, kerkelijke regtsgcleer
de, w.
Canonjh'p , domheerfdiap, n-
To canonize, heiligen, inwijden, v.
Canonization, canonizing, heili
ging, heiligmaking, f.
Canopy , verhemelte , pavel
joen, n,
Cinorvus, zoetluidend, ad}»
Cmt^ verbasterde taal,/, kra-
mers latijn , «.
Cant piece , zinnebeeld, beeld
werk , n
Cantation, het zingen,
Cantharides vliegen, ƒ
Canticle, gezang, lied, n
Cantle * ^ n. ftrook , f,
To cantle , in ftukken deelen, of
kappen, v.
C'-znton, landftreek , ƒ kanton
Tj canton, kantonneren, y. (gelijk
de foldateu.)
Tf^ cantonize, in kantons verdee
len, y-
Canvus , kanefa», n,
To canyas, ondertasten , uitplui-
zen . uitziften , onderzoeken, y
Canvaffing > onderzoek , n- onder
tasting, bekuiping, ƒ.
Cap, muts , kap, karpoes ,ƒ.fur
ciU bonte muts; leather cap,
lederen karpoetx; night-cap,
ilaapmuts»
Cap-maker, mutfenmaker, m»
Cap-a-pie, van 'c hoofd tot de
voeten.
>Armed cap-a^pie, geheel in *t
harnas
Capability , bekwaamheid , /.
Capable , m9%t\g, bek waam, ver.
mogend, vatbaar, bevattelijk,
inllaat, adj.
Capable uf doing any thing, be-
kwaam om ices të doen.
Capahlcnefs, capahilHy, vermoi
gen, n» bekwaamheid, /.
Capacious, ruim, wijd, uitge*
ftrekt, adj»
To capacitate one'sfelf, zich be-
kwaam maken
Capacitated, bekwaam gemaakt.
Cap&city, bevattelijkheid, vat-
baarheid , bekwaamheid, ƒ. be-
grip , vermogen,
O f a good capacity , van een fuel
begrip.
Cape, kaap, ƒ. uithoek, m.
Caper, fprong, m,
To caper , cut capers , fpringen,
kronkelfpringen , y.
Crojs c<2pi?r,krulfprong,krom!ne
fprong, kabriool, kronkel-
fprong, m»
Capers , kappers , ƒ.
Capillary, harig , adj,
Capi/al. hoofdzakelijk, adj.; ca^
pital letter ^ hoofdletter, gruofc
kMter; capital fins ^ hofifd.
zonden; capital (ff^rce, hal;-
zaak ; capital fiock, hoofdfom ,
't kapitaal
Capitally, hoofdzakelijk,
A capitation tax, hoofdgeld, n,
".up'Hol, hec Roomsch kapitool, n
Cap tular, dat van het kapittel
der geestelijkheid is.
To capitulate, in onderhandeling
treden, verdragftukken op-
Hellen, y.
Capitulation, verdrag, verdrags^
punten, «, verdrag-making,/
Capon, kapoen . n*
Caprice, hoofdigheid, zotte kuur,
f inval, f».
Capricious, eigenzinnig,grilziek,
hoofdig, adj, lijk, cdv,
Capricioiifnefs, eigenzinnigheid ,
eigenzinnigheid, hoofdigheid,/;
Capricorn , ftee» bok , (een vandc
12 hemehteekenen.)
Capii'l , krulf]?rong, kronkd,-
/j^rong, m,
Cctpfian, het braaclfpir, of de
draaiboom op e.n Rhip.
\Cop-ain, hoofdman, hoi^msfl.
5