Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZAK.
ZED.
Wreedheid , f, cruelty,
Wrrken , v, to revenge.
Wrevelig, adj. flurdy, flubhorn,
U'r jven, V. to rub
Wrijv.ng > j\ rubbing,
WriDgen, v. to wring, wrefi,
Wr ieging, f remorje, regret,
WrofiietJ, V. to poke.
Wrok, m, grudge, hatred,
Wiopgel, f\ curds,
\Vu\t, wispelturig, adj, fickle,
vu^iablj, changeable.
Wuftheid,/", Jieklenefs, changea
bUnefs,
Wuiven, y, to waft, to give a
fign,
Wulpsch, adj. gay, brijk, light-
hearted, Jrolickfome ^ wanton,
petulant,
Wulpschheid,/. gainefs,wanton'
nefs, petulance.
Wurgen , z e worgen.
Wurm, zie worm.
Wurmen, v, to trudge, to moil
and toil.
Z.
^itd, n, feed, fpawu»
^ Zaag, f, faw,
ZaagfeJ, n, fawdufl,
Znaijen, v. to fow,
Zaa jer , m, fower.
Zaailand, m, arable land.
Zaak, f, thing, caufe, cafe, bt^
finefr , afjair.
Zaal , ƒ. parlour. afembly^room.
Zabberaar, m. driy let,
Zab^'eren, v. to drivel.
Zacht, ai'j lijk, adv- foft, mild
ge.-tle.
Zachtl eid zachtigheid,/./b/<«</5.
genilerufs,
Zachtmcedip, adj. meek
Zfichtmoedighc'M , ƒ. meeknefs,
Zachtzinr'^ . adj gentle.
Zechrzinnigheid > ƒ. gentlenefs,
Za. el, Z!^af. /. tadcle,
Gadelen, v.. to fadctlc.
Zagen , v. tf> faw^
Zak., m, bag i zakboekje, n. poc-
ket hook', zakdoek, m, pocS
ket handkerchief i zaljpiarool,
/. pocket-piflol; zakuurwerk,
n, watch; zakpijp, f, bag-*
pipe
Zakel jk, adj, real.
Zakelijkheid, f, reality.
Zakken J V. to pocket; zakken,
dalen, to fink down.
Zalf, ƒ. falve, ointment \ zalf«
doosj m. falve-box.
Zalig, adi, faved, bleffed; zali-
ger gedachtenis, of bltffed me"
mofy,
Zal gheid, ƒ, falyation.
Zaligmaker, m. faviour.
Zaligmaking, f. falyation.
Zalm, m, falmon,
Zalven, y, to anoint, falve.
Zalving,/. unQion, anointing,
Zamen, adf, together,
Zamenbinden, v. to bind togc
thrr,
Zamenbrengen, y, to bring toge-
ther,
Zamenhang, m, coherence,
Zamenloop, m, concurrence,
Zamenrotten, v. to riot,
Zamenllel, n, fyflem,
Zamenzweering, f, plot, cor,jw
ration,
Zand, n, fand; zandbank, f,
fand-bank; zanddoosje, n,fand^
box; zandgroef, / fand pit;
zandlooper , m, honr-glafs
zandplaat, /. fhelf of fand.
Zandig, zandachtig, adj,'fandy.
Zang, m, fong; zanggodin, f,
mufe; zangkunst, /, mufick;
zangkundenaar, m, mufician ;
zangmeester, m, muftck-mast er.
Zanger, m, finger,
Zangfter, f, finging woman,
Zark, m, grave /lone.
^at, a(j\ fated, glutted , full,
Zaibeid , ƒ. fulnefs.
Zeden, f, manner ,moral,fafIiion;
zedekunde,/. ahics, philofo'
phy; zedelecr,/. mo}al d<'clri*
I n-i; zideJcs,/. *noral nji uc-
tiun; zedeloosheid , / immo^
Ü
m