Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

BOM.
BOO.
ren, «et bomben fchieten, v.
Bombardier, borobardier, m.
Bombardmenty bombardering, /.
Bombulationy gebrom, gedrais,
Bond, band, m. verband, verbind-
fchrifi, n. verbinding,/.
A bond of appearance, eene iorg-
ftelHng om voor het regt te ver-
fchijnen \ to enter into a bond,
in een verbond treden, zich
verbinden.
Bondsman, bond'flave, lijfeigene^
flaaf, m.
Bond-woman, flavin,
Bondage, flavernij, dienstbaar-
heid , f
Bone, been, n» beenderen, fh
onftuiniigheid, f, Back-bone, ruggegraat; the chcek*
het kakebeen»de
kinnebak; huckle-bone, heup-
been; the fhin-èone, de fchen-
kei, fchinkel; the hones of a
fijh, %TSiien', whale bone, wal-
visch-baarden, balein*
Bone-Jetter, ledezetter, m*
de beenderen uithalen, y.
BoneAace, fpelwcrk kant,/•
Bon-firey vreugdevuur,
Bunntt, kap, /.
The bonnet o/tf/fl/7,zeil-bonnet*
Bonny, aardig, hupsch, adj.
liony, beenig, beenachtig, ddj*
Botbyy lomperd, domoor, uils-
kuiken.
Book, boek, n.
Book of record, aanreekenboek ,
fiatute-books ,wsthoekea, wil-
lekeuren,
To book down, te boek Hellen,
boeken, y.
Book-binder, boekbinder, w.
Book-keeper, boek-houder, m»
Book-prituer, boekdrukker,"/«.
Book'jeller, boekverkooper , ot»
Book'feller*s fiop, boekwinkel,
Book-worm, hOQ^yf/otm, m.
Bcokijh, dat van boeken is, adj.
Boom, fluiiboom ,dwaisboonT ,m,
verzoek, gefchenk, voor-
deel, n, gunst, /.
A bwn Qomfünion^ een hupscli
To boggle, haperen , Hameren,y.
Bcggy, moerasOg, adj,
Bohee-tea, thee boei.
To boil, koken, zieden,
To boil faß, fnel koken; to hoil
apieceof/neGt,eeïi Huk vleesch
koken; to make the pot buil,
den pot doen koken,of zieden;
to boil away, verkoken.
Boiler, keuken-fornuis, ketel,m.
BoilitJg, hoking, /.
Boiling-hot^ ziedend heet.
Boiflerous,OTiümmig, Hormachtig,
winderig-, adj,
Boißerous weaiher, Hormachtig, of
onHuimig weder.
Boißeroufly, onftuimiglijk, adv,
Bolflerousmfs,
Bold, Hout, koen, vrijmoedig,
onbevreesd, onverfaagd, vrij-
postig, adv»
To make bold, vrijmoedigheid
nemen; / ßjall make boH, ik
zal mij verHouten, ik zal de
vrijmoedigheid nemen.
Boldlyf Houtelijk, onverfaagde-
lijk, onbefchroomdelijk^ adj,
& adv,
Boldnefs, Houtheid. dapperheid,
vrijmoedigheid, vrijpostigheid,/.
■Boliries, orbowlines, boeilijn, ƒ.
(zee woord.)
Bolßer, hoüfd-kusfen, n* peulu-
we, f,
JV) b flßer vp, opvullen , onder-
Heunen >, y.
Bolt, grendel, bout, m,
Thu'.derbolt, donderfteen, of don-
der flag ; he has fnot his bo.t, hij
heeft zijnen flag gedaan
Tobo tadoor, eene deur grende-
len , of bouten.
To bolt meal, meel builen.
BoUer, buil, builmolen, m,
Abolter of mcal, builcrran meel.
Jjoti-rope, the rope to wh-ch thefail
is fowed,^en lijk(een touw waar-
aan het zeil genaaid wordt.)
BoU-fprit, boegfpriet,
ßomqy bombe, /.
To bomb^ iotnBardt bombarde-