Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
BLA.
BLE.
er y gal blaas.
Bïade, lemmet, «.kling, /.; the
blade of a knife, hec lemmet van
een mes ; the blade of a fword,
de kling van eenen degen^ the
[houlder blade, het fchouder
hltd ;thehrafl-blaàe, hetborst
"been; the blade of an oaf, het
blad van eenen Hem*
Blade, het blad, loof van een
gewas, «.
Cunning blade, doortrapte gast.
Bfain, zweer, 0/bloedvin, f,
Blâmable, fchuldig , befchuldlg
baar« adj
Blamabienefs, fchuldlgheid,
Blame, fchuld , fout, misdaad.
ƒ. ; let me bear the blame. Iaat ik
de fchuld hebbt^n.
Blaniê-worthy . berispingswaar-
dig, adj.
To blame, befchuldigen, wijten,
berispen , laken , y. ; lam not to
be blamed for it, men moet het
mij niet wiiten.
Blamtlefs, onfchuldig, fchuldvrij.
onopfprakelijk, fchuldeloos,
adj-
Blamelefsly^ onfchuldiglijk, tui-
ten opfpraak » ady
Blâmer, befchuldiger, verwij
ter , m. 'wapenfchildkun'de,
Blaming, befchuldiging , beris- To blazon , een wapenfcbild uit*
ping, f. leggen of fchilderen, y.
To blanch, witten, v, To bleach, bleeken, y.
Blanching , wit making , f Bleacher, bleek er, m,
To hlandijh, vleijen, y. \Bleaching, bleekiiig, ƒ.
Blandijher, vleijer, flikflooijer, m^'Ableachtr^place, een bleek-veld ^
Blaniifhing, vleïjende. j eene bleek.
Blandifhment ,v\Q\\tr\] f n.^ Bleak, bleek, beft or ven , d'Od-
£lank. Wit, bhnk, bleek, adj,; verwig, koud guur adj,', to
bteak» bleek worden,
befterven,van verweverfchie-
ten; pie looks ve>y bleak, zij
ziet er heel bleek uit.
nUak wind. gure wind.
tiieak , blei f
ö.>5^'/y,bleekachtiglijk, adj adv.
nieaknefs, bleekheid , f.
To blear the fight ^ hetgezigt ver«
dH'ftereB*
Blanket, wolle deken, fprei,/.
dekfcl. n
To blare f loeijen, bulken, y.
To blafpheme, lasterenj godslas*
teren, y.
Blafphemer, godslasteraar,
Blajphemous , hlafphematory, las»
terli k » godslasterlijk , ady.
Blafphemy, godslastering,^
Blafi, wind,»?, geblaas, gefuis, n,\
a blaß of wind, een rukwind.;
a contageous blaß , eene befmet-
telijke lucht, of damp ; the blaß
has fp^iled thi corn, hït koorn
is op ^c veld verzengd.
To blaß, <]oen verftuiven, wegbla-
zen , verzengen, ; to blaß with
lightning, door den blikfem
ueffen; to blaß one's reputation,
iemands goeden naam doen
ve;ftüiven
Blaßing , wegblazing, yerzeu-
ging, ƒ.
Blateration, gefnater, n.
Blaze, vlam, vleug, opflikkc»
ring, /. ^
To blaze, flikkeren, vlammen,
uitbazuinen, y.
The fire blazed ^ het vuur flikker*
de op.
Blazing fiar, ftaarcftar, f.
point blank , ganfchclijk, c'e^ne-
maal; point blank cguinß it.^
regelregt daar tegen,
BJank ysrfes, rijmelooze verzen.
A blank , een papier in blanco.
A blank in a lotery, een niet
in eene loterij.
^lank'creffes, fteenraket,«. (zeker
kruid.)
j)Iankachiig, adj.