Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
OPZ,
OU D.
i«3
Opvoeren, v. to caiff up»
Opvolften , V. to fucceed.
Opvolger , w. fticccfjor.
Opvolging , /, fHccejJlon»
Opvouwen, V. to tola up.
Opvreten, v. to devour,
Opwaa jen, v* to bhw up.
Opwaarts, adv, upward, on high ^
opwaarts gaan, to go upwards.
Opwachten, v. to wait for»
Op-va fen , v» to grow up.
Opwegen , y, to counterbalance.
Opwekken, aanporren, v. to fiir
up j excite, provoke ; tot Gods
dienftigheid op»vekken, /o yi/r
tip to devotion,
Opwekker, m- exciter.
Opwekking,;^ awaking.
Opwellen, V, tofpring, rife ,lfue
Opwerpen, v, to caji up , to fUhg
up ,alfo to fpit out; eene fcüans
opwerpen, to rai/'e a fort.
Opwerping, /. ca fling up.
Opwinden, V to wind up, to wrap
tip; een uurwerk opwinden,
to wind up a watch.
Opwinding , ĥ winding up.
Opwsfelen,v. to exchange.
Opzeggen, V. to fay on , to recite ,
alfo to give warning, or give
over a bargain, or agreement;
zijnen dienst opzeggen, to give
warning of leaving a fervice ; hij
heeft zijn huis opgezegd, he
has gi^en his landlord warning.
Opzegging, reciting; warning.
Opzeilen, y, to fail up.
Opzet, n dep.gn , intention, at-
tempt ; een boos opzet, a wicked
defign ; het was een ftout op-
zet , H wus a bold attempt.
Opzetten, v. to fet up , impofe.
Opzieden, v. to feethe, wallow^
to boil up.
Opzien, V to look tipward, tore
gard ;zie eens op, lift up your
eyes, look upwards,
Opz ener, m, ovrrper, infpeêtnr
Opzegt, n, overfisht, over feeing,
infi^eBivn, regard, refpeSi, rc
ference, relation ; hij heeft het
opzigt over haar we/k, he looks
to her trade, he fuperintenis htr
bufinefs; ten opzigte van dat-,
in reference to that,
Opzigtehjk, opzigtig, adj. dra\»'
ingevery eye upon it / opzigtig,
betrekkelijk, adv. refpeciive.
Opzitten, II. to fit up, to fit upon;
den ganfchen sacbt opzitten ,
to fit up all night.
Opzoeken , y, to feek out.
Opzwellen, v. to fwelU
Oranje, n, orange; oranjeappel,
m, an orangey oranjefchilleQ,
f, orange'peels,
Orberen , verbruiken, v, tb ufe
thrifiily.
Orde , /. fchikking J, order,rank ^
method , difpofition ; bouwor-
de, order of architecture;
Hagorde, battle arrayor-
de , gtnootfchap, order ^ foce*
ty; eene ridderorde, an or*
der of knigthood,
Ordel jk , ady, orderly.
Ordening, f ordaining.
Order, bevel,», order ^command;
zijne orders volgen , to follow
ons*s orders.
Orgel, m. orgw.
Orkaan, m, hurricane,
0$, m, bullock^ ox; osfendrii«
ver, m, ox-driver; osfentong,
f, neats tongue; osfenvJeesch ,
n, beef; osfenweider,m. grazier.
Otter, m, otter,
Ou'J, adf, old, ancient, aged,flale ;
hoe oud ii hi}?how old is he?
oude luiden, old folks, aged
people ; oud worden . to grow
old , or ancient, to grow (lalei
oud bier, flalebeer ;ouJ brood,
(iale br^ad ; oudachtig, adj, old'
ijh ; oudelijk, aav, oldly,
Oudeidom , levenstiid, m, a^e ;
hi] is van mijnen ouderdom ,
he if of my age
Ouderling . m. elder ; de ouder-
lingen der kerk, the elders of
the church,
Oaders, m, parents i onie eeifte