Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
178
oor.
f!v t^gue,
Oolijk , adv. rnnk fubtU» fly; een
oolijke fchelni, a wretched
gue; een oolijke kwant, a fly
blade.
Oolijbheid, /, flynefs, fubtlenejs.
Oom, w, tmcle.
Oor, ƒ. tf<jf;iemand eenen klap aan
't oor geven, to give one a box
on ths eat; oor van eenen pot,
the eor , or handle of a poi ;
oorbagge, oorfieraad, f. ear^
jewel; oorbiegt. f, auricalr.r
coufrffion; oorblazer, m. ma-
licioHi ftigg'^fler^ fycophant;
oorblazing,' /. malicious fun
gejiion; oorgetuge,/. ear-wit-
nefs \ oorknjfen, n, pillow;
<^orlap, oorlel, m, lap of the
tar ; oorlepel, m, ear picket;
oorring, ear-ring; oor
fmeer , ear'wax; ooriui
ting, f, buzzing in the ear;
oorworm, w. earwig-
Oo. baar, c,dj. lijk , ady, ujeful.
Or.rbaarhcid,/. ufeftilnefs, utility
Oord, plaats, m,place ^ quarter;
aan aile oorden der ftad, i/}^//
quarters of the tüwn.
Oord, n^farth'ng.
Oerdeel, n. judgment, fentence,
Oordeelen, v» to judge»
Oordeeler, m. jud^e.
Oordeeling, /. judging.
Oordeelkunde, /. knowledge of
judging, critics.
Oordeelkundig , adf, lijk , critical,
<)( rdeelkundige, m, critic,
Uertof. w, leave, permtfton ; oor-
U'f gevea , to give leave; oor-
Iff nemen, to take leave,
O -rlog,/». war; den oorlogvoe»
ren, to make or wage war ; een
ioiandfcbe oorlog, a civile or
intefiine war; oorlogsbazuin.
o p b.
man of war^
Oorlrgen , v. to make, io earry on
war,
Oorf^ rong, m, origin, rife, fpring,
Oorfpronkelijk , adj, & adv,
ori^inal,
Oorfpronkxlijkheid, f, orif^inal^
caufe.
Oorzaak,/, caufe, occafion»
Oost, n, oosten, m, eafl; oat
ten noorden, eafl by north;
naar't oosten, eanward; zuid-
oost, fouth'ecft; oost noord-
ooit, eajl^north oost-zuid-
oost, eafl'jouth-eafl; Oostin-
d ë , /. ' Eaji'indies ; oost-
waarts, adv, eaflward; oos-
tewind, m, eafï-wind; oost-
zee , ƒ, Bnltick jea,
Oosrerlijk , aij, eajlerly.
Ooster^h, adj, ecjïern, orientol,
Oosterfche landen, e^^flern comf
tries.
Ootmoed, ootmoedi^-geid, f. hu»
mility.
Ootmoedig, adj, humhle.
Op j adv, upon,on, up^ ai; ergens op
denken,/O think vn any thing; op
een paard rjjden,fo ride on hor je»
back; op verbeurte van, on
pain of; op en neer, up arui
down; op z»jn , to be up; op
zijn best, at bejl; op zigt, at
flght; op nieuws, anew; op
beden, to day ; op ?ijn Engelsch»
after the Rnglifli Jafliion; al de
drank is op, ail the drink is out,
all the tiquor isfpent; op ftaan-
de voet, immediately $ extern-
pore.
Opbeuren, v, :o lift up y to bcar
up^ to fupport.
Opbeuring, f, lifting up; fup*
porti'ig.
Op b nden, v, to bind up, to tye up^
n, tjumpet of war; oorlogsbe- OpMazen , y./o bulble up,
hoeften, i, ^vc rllkc flores, am Opblazing f. bhwlng up,
munition ; oorlogsdaden , /. Opbod , zie opontbod.
WO'dal al chieye me nt s; oox\ois- Opboeijen, r. to buov up,
held, vu oorlogsmnn, war» Opborrelen, y. to bubble up,
wr, beroep oc«:iogfchip, n* O^hw^ii^ ^ f^ bubbling ttp.