Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONN.
Onïrenbasr, a 'j, not eaftly to ie
known ag:itf}.
Onkosten, ƒ. charges, experas
Oi/'cruid, n. taus , ; het on
i-.ru\d nitroeijen, wieden, to
pluck up the t£.res,
Grkusch, adj. Ijk, adv, un-
('iojle, lafciyious A
Onluii chheid, f unchajlity.
Onkunde, ƒ, igrc-rarice.
Onkundig, adj. \\}\i, ady, igno
tant, RKfkiljuK
Onkundigheid,/, unjkilfulnejs,
Oni<»ng$, ady, lately,
Onkverbaar , adj, ï\]\i,ady,un}it
to be delivered,
Onliefelijk , adj, unpleafant.
Onlijdelijk , adj, intolerable»
fuferahle,
Oulijdelijkheid, f, intolerablenefs.
Onlijdzaam , adj, lijk , ady, iw-
paiier^t,
Onlijdzaambeid, f. impatience,
Onl"9èUjk , adj, inglorious,
Or.lust, f, animofity.
Onmarig, tfify, lijk, ady, immo*
derate,
Oaniagt, f, imporrncy, inability,
Jeeblencfs , yeecknefs ; zij viel
\oQTimrgt,,pje jell into a fwoon,
fhe fainted,
O nagtig, adj, lijk, ady, unable,
imp at ent,
On nttelijk, cdj, unmeafurable,
On-nenfcheUJk , adj. inhuman,
duel,
O (middelijk, adj. immediate, im»
mediately.
Onmin , /. en»>ity^ hatred,
O.^mlnzBsm, ad], unfriendly, un-
kind.
Ojmof-cl'jk, adj. impoffible, im-
pofibly.
Onmogelijkheid, f, impclHbility,
Onmondig , adj. under agc^ minor.
Onmondigheid,/, mitoriiy.
OnravQlj,el»ji;, adj. int mi table,
O noemelijk, aij, unutterable,
Onnoodig, o^noodzakelijk, adj,
itnr.'-ctffary.
Onnoozel lijk, adv, innocent,
ONR;
harmXefs, ftlly; een onnoozel
gedrae, an innocent behayiour ',
het zijn onnoozele menfchen,
they area harmlefs people; een
onnoozele bloed, a ftily fellow,
Onnoozelheid , /. innocency ,ftUi»
nefs.
Onnut, onnuttelijk, adj, needlefs9
unptofitahle,
O^nütdghe^d,/. neednefs,
Onordenlijk, adj, dif order, con»
fufion.
Onpanijd\g, adj, lijk, adv, im-
partial,
Onpattijd gheid , f. impartiality.
Onpas, adv, nnf/t, inconvenient i
het is altijd onpas, it is never
conventent; ten onpas komen ,
tocome inan inconvenient time:;
mets komt hem ten onpas, no»
thing comes amifs to him.
Onpasfelijk,«fi'/.<// at eafe,fteké
ini-ifpofed.
Onpasfelijkheid , f, indifpofition.
Onraad , n. clogs incumbrence.
Onraadzaam, adj, lijk, ady. in-
cor.yen'^ent.
Onraadzaamheid, / inconveniencem
Onredelijk, adj. & adv. UKrea»
fonable, irratiotial; een onre-
delijk fchepfel, an irrational
creatuie.
Onredelijk, adj unreafonable,
Onregt, n. infufiice, wjong; on«»
regt doen, to do ivjuflice ; oti^
regtl'jden, to jnffer wrong.
Onregtmatig , adj. I jk , ady,
ttnequaX, unjujl.
Onregtmatigheid, /. injufiice,
Onfegtvaardig, adj, lijk, ady,
tinrighteous, unjuft.
Onregcvaardigheid, /. injup.ice ,
un) ighteciusnefs.
Onrein, adj, lijk, adv, unclean.
Onrijm, n, prvfe,
Onrjp , aaj. umipe.
Onrust, f, trouble, fir ife ; de on-
rust van een uurwerk , the ba»
lance tj a clcck, or watch; bij
is een regte onrust, he is c
refiltfs jeihw.