Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
t *-
/
y
i ■
\166
okd.
Ondermijnen, v. to undermine»
Onderpand, «. pown, pledge,
Onderrigten, v. to infirudt^
Onderngter, m. inflructor,
Onderrigting, ƒ infiruëiion,
Ondcrrois, underpetncoat,
Onderfcheppen, v, to intercept;
oDderfchepte brieven, inter
cepted letters,
Onderfcbcid, n, difference', zon
der onderfcheid, door elkan
der, promifcuoupy,
Onderfcheiden, y, to dipinguifi,
■ di/cern, feparate,
OBderfcheideolijk, adv, difiinBly.
Onderfcheiding , f, diflin^ion .
difcernment; hij heeft geene
regie onderfche/ding, he has
no right dtfcernment; als hij
tot jaren van onderfcheiding
zai gekomen zijn, when he is
come to years of difcretion,
Onderfchikken , y, to fubordinate,
Oflderfchout, m, under'Pieriff or
' bailif
Onderfchragen, y, to fupport,
fPain,
Onderfchrager, m, fupporter,
OnderfchraglDg, f. fupporting,
Onrterfchrijven, v. to fubfcribe,
Onderftaan^ ondernemen, y, to
attempts to try,
Onderftand, n. aid, help , a ftp.-
ance, fubfljiance; onderftand
doen, to aid, afijl,
Onderfte , a if the undermop ; het
onderfte boven, upfide down,
tnpfy turvy.
Onderftellen. y, to fuppofe, to taki
for grunted,
Onderftelling, /. fuppoption,
Onderfteunen, y, to fupport,
Onderfteuner, in, fupporter,
Onderfteuning, f, fupport,
Onderfteunfel, m, fupport, pay.
Onderftutter, m, fupporter,
Onderftutiing , f, propping,
Onderftutfel, onderzetfel, n, prop.
Ondertasten, y. to inquire.
Onderteekend, p, fubjcribed ,
pgned.
OND.
Oaderteekenen, to ftgn, io put
one^s hand to,
Onderteekening, f, fignaiures
Ondertrouw , ƒ. efpoufals, betro*
thing.
Ondertrouwen, y, to hetroth,
Ondertusfchen, adv in the mean
while, for all that.
Ondervinden, y. to experience,
Ondervindelijk, ady, experiment-
al, experimentally.
Ondervinding, f, experience,
Oadervragen, y. to examine, to
inquire into, to quepion.
Ondervrager, m, examiner.
Ondervraging, f, examination.
On derwaarts, ady, downward.
Onderwege, onderweeg, ady. by
way, on one's way; ikvond het
on der wege , I found it by the
way; hij is onderweeg, he is
on his way; h^e lang was hij
onderweeg ? ^how long was he
coming ?
Onderwerp, n, fubfeB,
Onderwerpen, y, to fubjeSt, to
fubmit.
Onderwerping, f, fuhjeSiion, fub'
miffion.
Onderwijlen , ady. meanwhile , in»
the mean while.
Onderwijs, n, inPruHion; hij
geeft een goed onderwijs, he
giyes good inprudtions,
Onderwijzeling, m. diftiple,
Onderw jzen , v. to irtpru^.
Onderwijzer . m, inprudor,
Onderw jzmg . f, inPruClion,
Onderwinden , y, takeinhand,
to undertake.
Onderworpen , adj. fubieëf.
Onderworpenheid , ƒ. fubjtdiion,
Onderzaat. /■». fuhjecl, zijne on-
derzaten ftonden te^ien hem
op, his fubjcóts rofe up againfi
hirn.
Onderzetel, z;e onderftutfel.
Onderzoek, n, inqaefi, inquiry, dif"
ciifjjon ,furuiiny, in qui fit Ion; on-
derzoek doen, to make an in»
Quhy,
a: