Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
153
KIE,
f
-

Nesreten , v. to neßie, ■' -'
Nesteling , ƒ. neßlhg.
Is\ t» öeriijlc, Ktfß/, quaint,
Jpruce , pnlite,
Net, Cvisch, vogelnet), n. net.
Netel; ƒ «e/^/tó.
Neteldoek, n, mußin»
Nètelig, Oiij» fi adv. thorney ^ en'
tanglea, difficult.
Netelij^heid, f, intricacy»
Netheid, ƒ. neainefs.
Netjes, ady, neatly*
Nett ghe d , f neatnefs.
Neuriën, y.to tiill, io quüvsr.
Neus. m, nofe ; den neus vegen ,
to y^npe the nofe', neusdoek, f,
handkerchief; neusgat, n, nos-
tril»
Neuswijs j adf. pedantic , pedanti-
cal»
Neuswijsheid, f»felf-conceitednefs,
Neurelaar, m. tr'fler.
Neutelen; y. to trifle.
Nevel, m. miß, fog ; door eenen
nevel be zwalkt , overpowered
yfith a miß.
Nevelachtig, ndj, mjfïy,
Nevflen, mi ten , y to be mißy
Nevelig, adj. nrfly fo^gy»
Nevel gheid, /. fogginejs.
Nevens, nefT.-ns, ady, & piep,
with , beßdes.
Nevens , pup. with.
Nicht, f. niece , cotifin.
Niemand, pron, no'^ody, noman;
none ; daar was nterriand te huis,
ihtre wai nob'dy at home.
Nier, ƒ. kiiney.
Nieskruid, n, hillthme.
Niet, ady, not, no, nothing, nought;
niet alleen, not a onei njet eens ,
not oncf', niet me^T, no ^-ore\
nicrf-geiillaande . notw tkfl n-
airg \ niet waardlg, o^fno yatuei,
Tix-t lai'ggcleiien . not lot,g agQ\
niet veel, not much-., wilt'gij
bet doen or" niet? will you do
it or not? niet dat ik weet, not
that / know of God heeff de
wereld uit ni t gefih-'p^n.
God Qi eated inc world out oltio
NIJ.
thing; te niet doen , to bring to
nothingy to nulli fy^ to annihilate',
te nietgaan , t • come io nought;
niet met al , noth'ng at all; niet
achten , to mind not»
Niet,«. nullity,nougt;<itXin\zi in
een2 loterij, a blank in a tottery,
N etig, adj. 1 jk , adv, good for no-"
thing, void, of no effiecl, momcn»
tary.
Niets, adV' nothing ; ik heb er
niets van gehoord, Iheafd nO'
thing of it.
Nieuw new; een n'euwhuis,«
new Aottfenieuwe fchoenen,«?«^
fhoes; nieuwe tijding, news;
n-euwbakken , adj, new-baked;
nieuwbakken broöd, new baked
h'ead; nieuwe maan, f. new
moon; nieuwe jaar , n, new year.
Nieuweling, m» novice, a new be-
ginner.
Nicuwelings, ady, newly,
Neuwisheid, f, newnefs, innc
VQtion.
Nieuws, n.news; wat nieuws is
err what news is thae !
Nieuwsgierig, cdt, 1 jk , ady, eager
for news, curi
Nit-'uwsgieri^heid, f, eagernefs
to know , curififiiy.
Nieuwtje, n no'.-elty ,new thing;
*t is nog cen nieuwtje, it is as
yt a novelty.
Niezen, y to fneeze,
Niezer, m, fneezer.
Nieziog, f, fneeding.
Nijd, m envy, grudge,
Nijd'g , adjt lijk, ady. envious^
nia-icions
Ni)d'ga»rd , m, ervious fellow,
Nij i gheid, /. er^yy, malice..
Nijpen, y. to pinch, twime; de
koude nijpt fel, ihefrofi pt'ichts
/ïfifrrf; a!s hetop 'f nijpen komc,
Vi'h:n it co'o.r's 10 the pinch,
N jopr. m. pmchaf.
Xijprag , /. pinching,
Nijptang, f, pair of pinchers*
Njver, aij. indufltiotts,
^ISjjvLrheid, f, it^dujiry*