Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
•PT

So
e£L«
geleerde, m, diyine*
Celeeidelijk, ady, learnedly,
geleerdheid, /. learning, erudi'»
tion, literature.
Celeend, cdj. lent.
^feleeen, ady. fituated; 4lie ftart
is digt bij de zee gelegen, thut
Hwn isfituatea,or lies, near tht
Jea; hue ver is die plaats van
tier gelegen, how far is that
place from hence? het komt nu
niet gelegen? there is no con
yenier.t time for it now; hetzal
ibIj van daag n et gelegfn ko
men, J fhall have no ieifure for
ii to duy; daar is veei aan ge
iegen , tt is of great importan
qe , daar is n et aan gelegen ,
it waiters not.
O'l 'genbeid, ƒ. opportunity» oc-
a fion.
G - lei, n. convoy, efcort.
Gw'lei, n, convoy, attendance, ge-
lei br»ef , m. psfs, pafsport,
G ')ei<ie, n, conauS, guidance.
Geleiden , v. to condu^, lead, ac'
company, guide.
Geleider, m. leader, conduSior»
Gelen , y, to make yellow*
Geletterd, adj, lettered.
Geletterdheid, f, literatttre.
Geleverd, adj, delivered.
Gelid, n.joint.
Geliefd, cdj, belayed; mijne ge-
liefde, my beloved,
Guiiefboosd, adj. cajoled.
Gelieven, y. to pleafe; wat ge
lieft u ? wlmt do you pleafe P
Gelieven, plur. lovers.
Gelijk, adj, like, equal, even as.
zijns gelijken , his equal, oi
snatch; hij hceft zijns gelijker
met, be has net his matcb; dc
tafcl is niet gelijk, tbe table u
not even; gcj.U maken, to
makeey&n, iQcqua ize; van ge-
lijke groette , of the fame jizs;
hij hcefc gd'jk, he is in tht
right; ienuod gel jk geven,
to judge cj:c to be ia the right
OE«.
j as ; »e^gelijlt, at once; van ge-
' lijke, ady, alfo, at the fame rate.
Genjkeliik, udy. equally.
Gelnken , y. to be like, tolike, te
nfhnble, liij geli kt zijnen vader
wel, he is yerry Itke bis father ;
dat zou mil n^et gelijken, i
fhouhl not like that; gelijken,
vergelijken; io compare.
Gelijkenis, f. likenefs; refemb»
lance.
Gelijkheid, ƒ. likenefs, equality*
Gelijkluidend , adj* confonant,
agreeing, harmonious*
Gelijkluidendheid, f confonancjm
Gelijkmaking, ƒ. equalizing.
Gelofte, f. belofte,yo*', promtfe»
Gelol, n. racked, cat ei wauling*
Geloof, n. faith,belief, creed; ge-
loof geven, to give credit, to
credit; hij heeft gocd geloof.
he has good credit; geen geloof
hebben , to be without faith ; ge-
loofszaken , matters of faith*
Geloofbaar, adj. credible.
Geloofbaarheid ,ĥ credibility.
Geloofsbrieven, letters of faith ,
credentials.
Geloofsverzaker, m. for faker of
his religion, tenegado
Geloofwaardigheid, f* credibility*
Gelooven, v. to believe*
Geloover, m, believer*
Geluid, yètt^i, noife.
Geluk, luck, fortune, fuccefs;
gocd geluk hebben, to be proj'-
perous; gelukwenfchen, v. to
<ongraiulaU; bij gcluk, by good
hap, Gccdtntaly; iemand goed
geluk zeggen, to tell one his
JoiVnie.
Gelukken, y.tc fucceed, profper;
daar is hoop dat die aanflag
fcclukken zal, there is hope of
fuccefs in that attempt.
GtlukUk'g, adj. lijk, ady.forttin*
Gte , fortunately.
Gelukt, ml'^. fucceedcd; de aan.
llag is gelukt, the dcfign has
fucveedetU
gelijk aJSj/^^Gelukweiifchen, y. to felicitate f