Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
F LP..
Jw.2änling - dêth /t*
a£i of hoßiliiy.
Feitel, ƒ.
women A
FeitelijkheW , ƒ.
engagement»
Fel , adj. fietof .^parp, cruel, out*
rageous; felle leeiiw , fierce lion*
Felheid, fV fiercen 'fs, jharpnefs.
Femelaar, m, trifl/r,
Femelarij » /. trifling; hypocri
fy'
Fjmclen, r. to trifle, to aSt yery
(luwly.
Feniks , m, phenix»
Feppen, v. to tipple
Fiet, w. yi/lai,i, rafcal, rogue,
fCMf^drel.
Fivknchti^, adj, \\]Mi,adY,^illanous
roguipu
fielterij, /. yillany, roguery,
Fieltenftuk, yillannus a£t.
Fier, adf, & ady, brifk, lofty,
proud . high - fpirited; fier ge
laat, hrijl look, alfo a proud
'ook ; fiere tred , lofty gait,
F erhe-(l,/. loftinefs, highmind'
ednefs,
Fi-u , afij, I'jk, ady, fine, pure,
Fim goud, fine gold; fijn , acj.
fuhtle, cunning.
Fijnheid, f, finenefs,
Fijnfchilder,/w. limner, painter,
Fijt, ƒ. whitlow,
Fiks,'«'"/. well, cleyer,
F skaal, m, atorney general,
F.stel,/./J?«/^.
Fiool, ƒ. vial, of , phial,
Flaauw, adf. Iijk, ady. faint, feeble,
(low, light, fupeificial; ftaauw
van honger, fainting for hun
ger,
Fiaauwhartig, adfady faint-
hearted , meanfpirited y -weak,
Flaauwhartigheid , f, faintheart-
ed nefs,
Flaauwheid, f. faintnefs,
Fiaauwmoedig , adj, lijk , ady,
difCMiraged, difnearted , faints
hearted,
F aaiivvte, f^ fwoon, fainting-fit,
F.amhouw, flambeau, taper,
F.'entejf, m, raggs; zijn rokwas
FOK.
gansch aan fientersgefleten, A/x
coat was worn all to raggs,
Flep,/. croflet,
Fierecijn. jicht, n, gout; flere-
djnacht?g, adj,\\\k , ady. goutty,
Fiesch, f, bottL^ of glafs; fles-
fchfinkelder, m bottlr^cafe,
Flikfl oijen, V. tn cajole, wheedle,
Flikfloo jer, m. whcedler.
Flikkeren, y. to glitter, glifter,
fpaikie, fhine, twinkle, flikke«
rende lichten, glittering lights.
Flikkering j. glittering,fparkling,
FÜnk, adj.^ cUyer,
Fl ts, f, pijl, m, arrow.
Flodderen, y. to plash,
Floddermoer ,f. ßoyen, ßut.
Floers, n, crape.
Flonkeren, y, to Pdne , fparkle,
Flonkerftar, f, bright ßar,
Flonkerftraal, m, bright ray.
Floret, n. floret; florette garen,
floret yarn.
Floret, f, fchermdegen, foil to
fence wi h ; met floretten fcher-
men, io play at foils.
Fluim, f feam, phlegm,
Fluimachdg, adj, phlegmatic.
Fluit, f, whifile, flute ; op de fiiit
fpeien, to play on the flute.
Fluit, f, fly, boat.
Fluiten, y. to whiflle.
Flu ter, m, fluitfpeler, one that
plays upon the flute.
Fluks, adj. lujly, brijk, quick.
Fluksheid,agility.
Flus, ady, a little while ago, jufl
now.
Fluweel, m, yelyet, fluweehver-
ker, m.yelyet'weayer, fluweel-
bloem, f. gentle-flower.
Fnuiken , y. to clip the winsr.
Foei, inter j, fiel foei dat! fie upon it /
Foelie, ƒ.'»aör^.
Foelie vaa eenen fpiegel, f, the
foil of a looking'glajs.
Fok, f. forefaily fok, hriU w,
speäacies, fokkemast, m,fore-
mcfl.
Fokken, y. to breed cattle.
Fokker, m, breeder of cattle;