Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
DOE.
BOM.
47
tBoeTering, f. concubinage, ! bofomfriend.
jBoelhuls houden, r. to keep önjBogchei, m, bunch*
j open fafe of noufehoid fur mtur< . bead, timing, winding*
f or cattle. Bogtig, adj, wiadig, windings
JBoelkenkruid, haJlaT.'''agrm')ny, bogtige rivier , crooked riveu
i or liverwoi t, Bokj m, he-goat,
Boeljns, f, zekere tcuw^a tati Bokaal, ƒ
een fchip, bowlines.
Boender,«, rubber,ruhb ni'-brufi-
Boenen, v, to tub with a bruh'i,
Boer, w. count^y^man, peafant.
Boi^rachtig , adj. Uownifh.
Boerenhuis, n. peaUnts-houfe.
Boerin, f. country woman', melk
boerin , /. milk^mnid.
Boerenjongen, m. cL-wn,
Boerenkermis, ƒ. country fair,
Boersch, adj, clownifh, ruflicaL
Boert, f, jefl; boerten, v, to
jeji; boerter, nt, jtfier; boer
I terij, /. raillery, jcfi ; boertig
1 jk , a'iy, facetious, jocofe,
jocular ; boerting, f,jejiing.
Boerten .v. tof efi, to joke ,tofport.
Boercerij',/: j ike, jeji.
Boete. /. pcnance, penalty.
boete doen, y, to repent
turn penitent.
Boete, geldboete, n, a ftne.pe"
n'llty; iemand in de boete flaan,
to fine one.
Boeten, v to make amends, ,f. buwiing-green,
fatisfy fny \ met den hals boe Bolgewas, n, bulbous plant,
ten, to pay with o^éV ;Balkvanger , m, feaman's caati
ziin hais zal er voor boegen,; thick rcugh coat,
his n^.ck fhnlfpay for it; net-Bollen, v. to knock upon the head^
ten boeten, v. to mend ntts; eenen os bollen, to knock ên
Bo lijk, ady, goat^ike^
rCl-\V
B okachU6heid,/.y?ar<;^^>', inciyility •
Bokje , t- kia,
RokkenSaard, m, ftuifblcemeif,
^oats beard.
Bokking, m. redherring,
Boksboonen, drieblad, bteckieanfi
Boksdoorn, f, goats^thorn,
Bokfe, broek , f, breeches,
Bokftal, m goats»fiable.
Bol, adj. plumb, fquab , fpungy*
foft.
Bol, m kloot, bowlt globe.
Bol, m. kop, he d, pate; eeo
harde bol, a hard-head; los-
bol , loofe fellow, zottebor,
foitijh felow; bolworm, m*
maggot in the pate.
Bol, als van eene tulp ofhiacint,
a btub , a couted root, as that o f
a tulip , or hyacinth flower; eea
tulpbol, a blub of a tulip.
Bolachtig, a///, elobulous.
ketelboi-wr, OT tinker. ox down.
Boding, f, expiation , atonement.poMtn, y, behagen ,
Boetfercn y. to form images,.....
counterfeit,
Boetvaardg, adj. lijk, ady. pe
niref't,
Buetvaard gheid, f, repentance.
Poevtnjaat , f rogulfh crew,
Bweve ii,/". roguery, knayery.
Boevenlluk , n knayifh trick.
Boez I, bcezelaar, m. woman*s
fafeguard
Boezem.
, to pleafe*
dat bolt hem , he is highly pieaf*
ed with it.
Bolfter, m. the green fhell (/»
walnut, a hnfk, or cod,
Bolfteren, v. to /hell walnuts.
Bolvormig, a j. convex.
Bolwerk , n. bulwark.
Bom , f bung , al/o the found cf
a'i empty barrel.
B'm, bombe, f. bomb.
/«»^b^MMfW« ••• , IfXJIIêLI.
jezem. m, bofmt breafl; zee iBombarderen, v. to b<.mh§r i^
boezem, ^^^^ boezemvriend»iBombazijn, n, bombafi^ fuflakH
-»4» ---—